21 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 1891/2013 privind acordarea certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA-ului

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724 din 25.11.2013 (M.Of. nr. 724/2013).

În vigoare de la 25.11.2013

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 157 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – Direcţia Generală a Vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. La norme, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se eliberează la solicitarea următoarelor persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal:

a)
 persoanele care în anul calendaristic precedent, sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului, au realizat importuri din teritorii şi state terţe astfel cum sunt definite la art. 1252 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puţin 100 milioane lei şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2). În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
b) operatorii economici autorizaţi care sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care au obţinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care au obţinut autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)
 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt următoarele:

a)
 nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
c) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;
d) să nu fie în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

(3)
 Condiţiile prevăzute la alin. (2) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).”

3. La norme, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3. – (1) În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) depun la Direcţia Generală a Vămilor următoarele documente:

a)
 o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;
b) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a);
d) declaraţie pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii şi state terţe realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului;
e) declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvenţă şi nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.

(2)
 În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) depun la Direcţia Generală a Vămilor următoarele documente:

a)
 cererea-tip conform modelului din anexa nr. 1;
b) copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizaţia pentru procedura de vămuire la domiciliu, după caz;
c) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.”

Ordinul MFP nr. 1891/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu