19 Iunie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la măsurile pentru reducerea unor arierate din economie

Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 13.02.2013.

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative,

1 în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Bucureşti, 8 februarie 2013.

Nr. 161.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013

privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,

alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei totale de 800.000 mii lei, în baza art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, în vigoare la data acordării împrumutului.

Art. 2. -

2 (1) Împrumuturile pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la art. 1.

(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti înregistrează documentele prevăzute la alin. (4) în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(4) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, verifică dacă documentaţia depusă de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în vederea solicitării autorizării împrumuturilor în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 cuprinde următoarele documente:

a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a;

c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2;

d) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;

e) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativteritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;

f) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;

g) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului 50.81.01 “Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013″ şi codul IBAN al acestuia;

h) copii de pe angajamentul legal: contract/comandă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii şi copii ale facturilor care urmează a fi achitate, pe care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale le certifică cu semnătură şi ştampilă, înscriind “conform cu originalul”;

i) situaţia privind actualizarea sumelor cuprinse în facturi (de exemplu, majorări de întârziere, penalităţi etc.).

Consultă integral norma MFP! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu