25 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 5037/2013 privind corespondenţa între domeniile de studii de doctorat/masterat, domeniile de studii de doctorat şi domeniile de doctorat

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5037/2013 privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596 din 24.09.2013 (M.Of. nr. 596/2013).

În vigoare de la 24.09.2013

În conformitate cu prevederile art. 166167 şi art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologieiprivind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobareaRegulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999*) privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001*) privind înfiinţarea domeniului de doctorat “Relaţii internaţionale” şi ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002*) privind înfiinţarea domeniului de doctorat “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”,

*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001 şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă corespondenţa, pe baza propunerii Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 13 septembrie 2013.
Nr. 5.037.

ANEXĂ

Ordinul MEN nr. 5037/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu