21 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3271/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Ordin MEN nr. 3271/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 27.02.2013 (M.Of. 113/2013).

Intrat în vigoare la: 27 februarie 2013

În conformitate cu prevederile art. 253, 262 şi art. 263 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. –

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 şi 64 bis din 30 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (9), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

” f) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată.”

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 29. –

(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţareevaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) şi (6), şi după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) şi (3).”

3. La articolul 31, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

” (10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare/detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei metodologii, pot participa şi cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învăţământul de stat şi particular acreditat, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. Posturile didactice ale/catedrele acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013, nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2012.”

4. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 34. –

(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), aflate în restrângere de activitate.”

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 51. –

(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu.”

6. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la 1 septembrie 2013;”.

7. După articolul 55 se adaugă un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

Art. 551. –

De prevederile art. 54 şi 55 beneficiază şi cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursul de titularizare în anul 2012, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la acest concurs ori cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, şi au ocupat un post didactic/o catedră pe perioadă determinată în baza acestor rezultate, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013.”

8. La articolul 56, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

” (61) Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar pentru angajare pe perioadă determinată, sesiunea 2013. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, la media finală a concursului se ia în calcul nota obţinută la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului.”

Citeşte integral Ordinul Ministerului Educaţiei! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu