24 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ME nr. 269/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Ordinul Ministerului Economiei nr. 269/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 667 din 31.10.2013 (M.Of. nr. 667/2013).

În vigoare de la 31.10.2013

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 19 septembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctul 4.2 va avea următorul cuprins:

4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat (şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul). În vederea transportului persoanelor sau produselor se decontează şi închirierea mijloacelor de transport necesare deplasării, dacă este cazul. De asemenea, se decontează parcarea pe timpul târgului, dacă este cazul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1.250 lei. În limita sumei de 1.250 lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1.250 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul şi cazarea vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie O.T.I.M.M.C. de care aparţine, în maximum 15 zile lucrătoare de la închiderea târgului. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.”

2. Subpunctul 10.2 va avea următorul cuprins:

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport şi cazare pe perioada celor 5 zile de participare la târg se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul O.T.I.M.M.C, împreună cu următoarele documente justificative:
- documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;
- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil, în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 1.250 lei, cumulat cu cheltuieli de cazare. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie inscripţionate cu datele de identificare ale cumpărătorului (în acest caz, beneficiar al programului) ori trebuie să fie însoţite de factură. În cazul în care pentru transportul persoanelor sau produselor se impune închirierea unui mijloc de transport, se consideră documente justificative contractul de închiriere şi factura. Pentru cheltuieli privind parcarea mijlocului de transport pe perioada târgului sunt considerate documente justificative: tichetele de parcare, abonamentele de parcare emise cu o zi înainte de începerea târgului şi până în ultima zi a evenimentului. În prezenta procedură, documentele justificative în termen, valabile pentru decontarea transportului şi a cazării sunt acele documente emise astfel:
- pentru transport se consideră documente în termen, documentele emise cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea târgului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea târgului;

Ordinul ME nr. 269/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu