16 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 26.11.2013 (M.Of. nr. 728/2013).

În vigoare de la 01.01.2014

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în anexă.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în categoria marilor contribuabili intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Criteriile de selecţie prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Lista marilor contribuabili, definiţi conform alin. (1), administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - (1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(2) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Contribuabilii nou-înfiinţaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. B şi C din anexă vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerţului, după caz.

Art. 4. - (1) Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

(2) În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin.

(5) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(6) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

(7) Contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, precum şi contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din aceeaşi anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 5. - Marii contribuabili prevăzuţi la art. 3 şi art. 4 alin. (4)(5) şi (6) vor fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale teritoriale, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 6. - (1) Lista marilor contribuabili se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexă şi prevederilor art. 4.

(2) Lista marilor contribuabili prevăzuţi la alin. (1) se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili se face pe bază de protocol încheiat între Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi organele fiscale teritoriale implicate.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizează anual şi se publică până la data de 30 noiembrie pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - (1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale marilor contribuabili şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate va fi aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili prevăzuţi în prezentul ordin va fi aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale anului pentru care se efectuează selecţia.

(4) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora.

Ordinul ANAF nr. 3581/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu