24 Octombrie, 2019

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 24/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale

Ordinul ANAF nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 (M.Of. 45/2013).

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82, 83, art. 29622, 29624 și 29625 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele

Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera m) va avea următorul conținut:

“m) 260 «Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale», cod 14.13.02.13./3a, și anexa nr. 1 «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit», respectiv anexa nr. 2 «Situaţie privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale».”

2. La anexa nr. 1, formularele 200 “Declarație privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, și “Anexa nr. …. la Declarația privind veniturile realizate din România” se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 1, formularele 260 “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13./3a, și “Anexa la Decizia de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 2, instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 “Declarație privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a formularelor”, literele n) și o) vor avea următorul cuprins:

“n) Denumire: «Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formularul 260)»

1. Cod: 14.13.02.13/3a

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează, potrivit situației specifice a contribuabilului:

- la stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit;

- la stabilirea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate;

- la stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

6.2. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal;

6.3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la pct. 6.2.

7. Circulă:

- un exemplar, la contribuabil;

- un exemplar, la organul fiscal competent.

8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului.

o) Denumire: «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe bază normelor de venit și Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale» [anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la formularul 260, prevăzut la lit. n)];

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, potrivit situației specifice a contribuabilului:

- la stabilirea normei de venit în cazul contribuabililor care desfășoară două sau mai multe activități comerciale impuse pe baza normelor de venit (anexa nr. 1 «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit»);

- la stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale (anexa nr. 2 «Situaţie privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale»).

5. Se întocmește ca anexă la formularul 260.

6. Circulă și se arhivează împreună cu formularul 260.”

Art. II. -

(1) Formularele prevăzute la art. I pct. 2, precum și instrucțiunile prevăzute la art. I pct. 4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

 (2) Formularele prevăzute la art. I pct. 3 se utilizează la stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale datorate începând cu 1 ianuarie 2013.

Art. III. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Șerban Pop

București, 12 ianuarie 2013.

Nr. 24.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu