24 Septembrie, 2018

Legislaţie: OpANAF nr. 2217/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul ANAF

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2217/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 02.09.2013 (M.Of. nr. 555/2013).

În vigoare de la 02.09.2013

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de disciplină, supleanţii acestora, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de disciplină au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care aceştia sunt prezenţi. Sporul se acordă de către Direcţia generală de buget şi contabilitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca urmare a solicitării transmise de către preşedintele Comisiei de disciplină, cu menţionarea datei în care comisia şi-a desfăşurat activitatea.

(2) Preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de disciplină, supleanţii acestora care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice. Decontarea acestor cheltuieli se asigură de instituţiile publice unde îşi desfăşoară activitatea membrii comisiilor de disciplină.

(3) Pentru o evidenţă exactă a participării preşedintelui, membrilor şi a secretarului Comisiei de disciplină, precum şi a supleanţilor acestora la activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de disciplină, secretarul Comisiei de disciplină va ţine un registru de evidenţă a prezenţei persoanelor menţionate anterior, pentru fiecare şedinţă de lucru, pe bază de semnătură, care se anexează la solicitarea menţionată la alin. (1).

(4) Cheltuielile legate de citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi alte cheltuieli care au legătură cu desfăşurarea activităţii Comisiei de disciplină se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Sesizările înregistrate şi aflate pe rolul comisiilor de disciplină până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează de către Comisia de disciplină potrivit prezentului regulament.

Art. 4. - Direcţiile (generale) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentului ordin în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare.

O2217Sursa foto: Lege5 Online

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.414/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 7 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 20 iulie 2013.
Nr. 2.217.

ANEXĂ

OpANAF nr. 2217/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu