20 Martie, 2018

Legislaţie: OG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553 din 30.08.2013 (M.Of. nr. 553/2013).

În vigoare de la 02.09.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.”

2. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

g) analizează şi selectează proiectele obiectivelor de investiţii înaintate de ministerele beneficiare, finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

h)
 
desfăşoară activităţi de control la operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor privind deşeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat.

(2)
 Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3)
 În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii.

(4)
 Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi reprezintă Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii.

(5)
 Preşedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)
 Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii.

(7)
 Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(8)
 Administraţia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.

(9)
 Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii.

(10)
 În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie:

a)
 Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.”

og31Sursa foto: Lege5 Online

5. La articolul 5 alineatul (1)litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, precum şi doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie şi un reprezentant al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, împuterniciţi prin ordin al ministrului delegat.”

6. La articolul 9 alineatul (1)literele c)d)p)r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;

d)
 o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

……………

p)
 o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;

……………

r)
 timbrul de mediu pentru autovehicule;

s)
 o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.”

7. La articolul 9 alineatul (1), după litera ş) se introduc patru noi litere, literele t), ţ), u) şi v), cu următorul cuprins:

t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;

ţ)
 suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

u)
 contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

v)
 o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate.”

Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu