21 Ianuarie, 2018

Legislaţie: OG nr. 25/2013 privind serviciile consulare şi taxele percepute pentru prestarea acestora

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 537 din 26.08.2013 (M.Of. nr. 537/2013).

În vigoare de la 10.09.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Serviciile publice prevăzute în prezenta ordonanţă se prestează pe teritoriul României de către autorităţile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor când, pe baza reglementărilor Uniunii Europene, a acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe şi a celorlalte înţelegeri internaţionale la care România este parte, se stabileşte altfel.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Taxele prevăzute în anexă se plătesc în lei. Plata se efectuează anticipat, cu excepţia serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă, pentru care plata poate fi efectuată şi ulterior îndeplinirii serviciilor respective.

(2)
 În cazul serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1-3 din anexă şi în cazul taxelor al căror cuantum este stabilit în euro sau în altă monedă străină prin dispoziţiile aplicabile ale reglementărilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internaţionale, se încasează echivalentul în lei al cuantumului aferent. Acesta se calculează prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective faţă de leu, stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.”

og25Sursa foto: Lege5 Online

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3.Sunt scutite de plata taxelor:

a)
 eliberarea paşaportului diplomatic;
b) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) eliberarea certificatului de cetăţenie ulterior depunerii jurământului de credinţă pentru acordarea/redobândirea cetăţeniei române;
d) eliberarea la frontieră a vizelor de intrare în România în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c) din Legeanr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
e) serviciile publice prevăzute în anexă, atunci când sunt prestate în interesul statului sau în cadrul cooperării la nivel instituţional, precum şi, în condiţii de reciprocitate ori în baza normelor de drept internaţional aplicabile, la solicitarea autorităţilor străine.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – (1) Şefii instituţiilor autorizate să presteze serviciile publice prevăzute de prezenta ordonanţă, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente.

(2)
 Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se exercită de către:

a)
 conducerea Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevăzute la lit. A, D şi G din anexă;
b) conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, şefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru serviciile prevăzute la lit. A şi G din anexă;
c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A, lit. B pct. 3 şi 4, lit. F şi G din anexă;
d) conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă;
e) conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, pentru serviciile prevăzute la lit. C din anexă;
f) conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. E, F şi G din anexă.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5. – (1) Taxele prevăzute în anexă se restituie solicitanţilor de servicii în următoarele cazuri:
a) când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat;
b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greşită interpretare a legii.

(2)
 În cazurile prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă menţiunea «taxă neutilizată» şi care este semnat şi ştampilat de către serviciile instituţiilor publice prevăzute la art. 4 alin. (2).

(3)
 Restituirea taxelor prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de restituire se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

Art. 51. - Taxele prevăzute de prezenta ordonanţă constituie venit la bugetul de stat.”

8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

Art. II. - În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, în care prin sintagmele “servicii consulare” şi “taxe consulare” se înţelege serviciile şi taxele reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992, aprobată cu modificări prin Legeanr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se înlocuiesc cu sintagmele “servicii”, respectiv “taxe”.

Art. III. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 21 august 2013.
Nr. 25.

ANEXĂ
(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992)

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu