21 Februarie, 2018

Legislaţie: Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705 din 18.11.2013 (M.Of. nr. 705/2013).

În vigoare de la 18.11.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare furnizori de formare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

(3) Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei
Guvernuluinr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării şi formării profesionale:

a) oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate şi în acelaşi timp de formare profesională de la momentul intrării în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ prin sistemul de învăţământ;
b) contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără un loc de muncă;
c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieţei forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care doreşte să obţină în acelaşi timp un loc de muncă şi o nouă calificare;
d) promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuşi riscului de a părăsi piaţa muncii, cum ar fi lucrătorii necalificaţi sau lucrătorii fără experienţă profesională;
e) promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce priveşte conceperea şi punerea în aplicare a învăţării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor şi pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităţilor de ocupare a forţei de muncă;
f) promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilităţi;
g) contribuie la reducerea şomajului, ca o condiţie esenţială pentru consolidarea încrederii şi pentru asigurarea sustenabilităţii sociale şi politice a reformelor de pe piaţa muncii;
h) răspunde provocărilor structurale şi instituţionale de pe piaţa muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea şi oferta de locuri de muncă şi şomajul structural persistent în rândul persoanelor ameninţate de sărăcie;
i) susţine spiritul antreprenorial şi economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.

Art. 4. - (1) Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele menţiuni:

a) la rubrica “Denumirea ocupaţiei” se adaugă şi sintagma “CU” care provine de la prescurtarea “contract de ucenicie”;
b) codul COR (6 caractere) specific ocupaţiei pentru care se încheie contractul de ucenicie;
c) la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare prevăzut la art. 9 din lege.

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele de punere în aplicare a acesteia.

Art. 5. - Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a transmite la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Art. 6. - Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica separat pe site-ul instituţiei locurile de muncă vacante pentru ucenicie.

Art. 7. - (1) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract.

Art. 8. - (1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul de ucenicie;
b) practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;
c) are o experienţă de muncă în ultimii 5 ani din care cel puţin 2 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;
d) nu are cazier judiciar;
e) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.

(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competenţele vizate prin programul de ucenicie.

(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinţe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experienţa profesională pentru domeniul ocupaţional vizat prin programul de ucenicie.

Art. 9. - (1) Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;
b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei;
c) să îndrume ucenicul şi să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);
d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevăzut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

a) să propună şi să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului;
b) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce ţin de colaborarea cu furnizorul de formare;

Normele
de aplicare a Legii uceniciei pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu