20 Februarie, 2018

Legislaţie: Norma nr. 7/2013 privind contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Norma nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 521 din 20.08.2013 (M.Of. nr. 521/2013).

În vigoare de la 20.08.2013

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 7 august 2013 prin care s-a adoptat Norma privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă se aplică pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, denumită în continuare asigurarea obligatorie a locuinţelor.

Art. 2. - În cuprinsul prezentei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înţeles:

1.1. eveniment asigurat – riscul acoperit prin poliţa de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare şi care are ca efect producerea de daune pentru care se naşte dreptul la despăgubire;

1.2. daună – prejudiciu material provocat locuinţei în urma producerii unui risc acoperit de PAD;

1.3. despăgubire cuvenită – suma pe care Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID, o datorează beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc în urma producerii riscurilor asigurate;

1.4. asigurător autorizat – societate de asigurare autorizată să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

1.5. administrator – persoana ori autoritatea desemnată, în condiţiile legii, să administreze construcţiile cu destinaţia de locuinţe aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;

1.6. contractant/asigurat – persoană fizică sau juridică cu interes asigurabil asupra locuinţei care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuinţei, împuternicitul ori reprezentantul legal al acestora, după caz, care la încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuinţei cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă faţă de PAID să plătească prima de asigurare obligatorie;

1.7. beneficiar PAD – persoană fizică sau juridică, desemnată de proprietar şi menţionată în PAD, îndreptăţită să primească despăgubirea pentru pagubele provocate locuinţei asigurate în urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

1.8. certificat de asigurare – document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa PAD.

CAPITOLUL II
Clasificarea locuinţelor

Art. 3. – (1) Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare care fac corp comun cu construcţia cu destinaţia de locuinţă, având structura şi pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

(2) În situaţia în care o locuinţă este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în acelaşi timp, tipul locuinţei se stabileşte în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă şi pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.

7-2013Sursa foto: Lege5 Online

Art. 4. - La încheierea PAD, tipul de locuinţă, prevăzut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în baza declaraţiei contractantului/asiguratului.

CAPITOLUL III
Obiectul asigurării obligatorii a locuinţelor

Art. 5. - Obiectul contractului de asigurare îl reprezintă construcţiile cu destinaţia de locuinţă, în sensul art. 3 alin. (1), situate pe teritoriul României.

Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie pe o perioadă de 12 luni.

Art. 7. – (1) Proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă.

(2) Societăţile de asigurare autorizate vor putea încheia asigurări facultative pentru locuinţe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu conform Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru riscurile şi sumele asigurate obligatoriu, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile de asigurare autorizate vor putea încheia doar poliţe de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale – PAD.

Art. 8. – (1) În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

(2) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum şi a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuinţă în parte. În situaţia în care o persoană este proprietara unui număr mai mare de locuinţe, prima de asigurare va fi reprezentată în raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculată ca mai sus.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), modul de repartizare la asiguraţii/beneficiarii asigurării a sumelor plătite de PAID cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin norme emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Norma nr. 7/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu