21 Februarie, 2018

Legislaţie: Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 15.03.2013 (M.Of. 138/2013).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale. Competenţele de soluţionare

Art. 1. –

(1) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, în calitate de organism profesional abilitat prin lege să organizeze, să coordoneze şi să autorizeze în numele statului activitatea de audit financiar în România, derulează revizuiri ale calităţii activităţii auditorilor financiari pe o bază periodică, în conformitate cu reglementările emise în acest scop.

(2) Revizuirile calităţii activităţii de audit financiar se efectuează de către împuterniciţii Camerei, în baza delegaţiei emise de către aceasta.

Art. 2. –

Auditorii financiari care sunt supuşi revizuirii calităţii activităţii de audit financiar sunt obligaţi să recunoască constatările echipei de inspecţie prin semnarea notei de inspecţie şi să comunice în scris Camerei, la termenele fixate, asupra modului de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010.

Art. 3. –

(1) Auditorul financiar care este de acord cu constatările echipei de inspecţie poate semna nota de inspecţie astfel:

a) prin semnarea simplă şi ştampilarea notei de inspecţie;

b) în cazuri excepţionale, prin semnarea notei de inspecţie cu obiecţiuni şi ştampilarea acesteia.

(2) Auditorul financiar care nu este de acord cu constatările echipei de inspecţie şi nu semnează nota de inspecţie se află în situaţia de “refuz de semnare a notei de inspecţie”.

(3) Refuzul auditorului financiar de a semna nota de inspecţie încheiată de împuterniciţii organismului profesional, ca urmare a revizuirii calităţii activităţii de audit financiar, se constată în nota de inspecţie de către echipa de inspecţie, inclusiv a eventualului motiv de refuz.

(4) Refuzul de a semna nota de inspecţie încheiată de împuterniciţii organismului profesional, ca urmare a revizuirii calităţii activităţii de audit financiar, se consideră a fi abatere disciplinară, făcând obiectul procedurilor disciplinare.

Art. 4. –

Pentru situaţiile de natura celor prezentate la art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) competenţa de soluţionare revine Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI).

CAPITOLUL II

Semnarea notei de inspecţie cu obiecţiuni

Art. 5. –

(1) Dacă auditorul financiar semnează nota de inspecţie cu obiecţiuni, aceste obiecţiuni vor fi anexate la nota de inspecţie sau, în termen de 3 zile lucrătoare de la data inspecţiei, auditorul va trimite o scrisoare ce va conţine obiecţiunile auditorului financiar, pe adresa Camerei, cu confirmare de primire. Data oficiului poştal de expediere sau data predării corespondenţei de către auditor curierului va fi luată în considerare la calculul termenului de 3 zile.

(2) În cazul netransmiterii obiecţiunilor în termenul stabilit de 3 zile lucrătoare, se consideră că auditorul şi-a însuşit nota de inspecţie.

(3) Auditorul financiar va declara, la începutul inspecţiei, că a pus la dispoziţie toate documentele de lucru aferente dosarului misiunii, selectate pentru inspecţia calităţii activităţii desfăşurate, conform opisului anexat.

(4) În cuprinsul notei de inspecţie, după prezentarea dosarelor selectate pentru inspecţie, se va face referire la declaraţia de la alin. (3).

Art. 6. –

Obiecţiunile care vor fi formulate de auditor vor cuprinde obligatoriu:

- obiectivele din nota de inspecţie pentru care există obiecţiuni;

- considerentele care stau la baza obiecţiunilor;

- testele şi/sau procedurile pe care le-a făcut auditorul şi care nu au fost adecvat evaluate de echipa de inspecţie.

Art. 7. –

În momentul în care nota de inspecţie se semnează cu obiecţiunile auditorului financiar, echipa de inspecţie va trebui să obţină materialele relevante pentru aspectele pe care le-a obiectat auditorul financiar, pe suport hârtie şi electronic.

Art. 8. –

În cazul refuzului auditorului financiar de a copia sau de a remite materialele care probează obiecţiunile, echipa de inspecţie va consemna acest lucru în nota de inspecţie, fără a mai fi necesară semnătura auditorului, această situaţie considerându-se “refuz de semnare a notei de inspecţie”.

Art. 9. –

Nota de inspecţie semnată cu obiecţiuni, împreună cu dosarul aferent, vor fi supervizate de şeful Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională (DMCP).

Poţi consulta textul integral al Normei AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu