20 Martie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 18.10.2013 (M.Of. nr. 642/2013).

În vigoare de la 21.10.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

2. angajament bugetar – actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal;
3. angajament legal – actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice;”.

2. La articolul 2, după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 32 şi 33, cu următorul cuprins:

32. angajarea cheltuielilor – fază în procesul execuţiei bugetare, prin care instituţia publică îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condiţiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi onorarea obligaţiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetară anuală;
33. acţiuni multianuale – acţiuni a căror perioadă de realizare depăşeşte un an bugetar;”.

3. La articolul 2punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. autorizare bugetară – aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament şi/sau bugetare aprobate;”.

4. La articolul 2punctul 7 se abrogă.

5. La articolul 2, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 71-73, cu următorul cuprins:

71. bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale – sinteza bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetele menţionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli;
72. cadru bugetar – totalitatea dispoziţiilor şi procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, regulilor şi procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific naţional, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare şi analize independente destinate să mărească transparenţa procesului bugetar, care se aplică de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;
73. cadru bugetar pe termen mediu – reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual şi care includ definirea priorităţilor în materie de politică şi a obiectivelor bugetare pe termen mediu;”.

6. La articolul 2, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

81. cheltuieli urgente sau neprevăzute – acele cheltuieli generate de situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care necesită finanţare imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente de voinţa ordonatorilor de credite;
82. cheltuieli de investiţii – parte a cheltuielilor publice destinate finanţării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii, indiferent de subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se încadrează;”.

7. La articolul 2punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

9. clasificaţie bugetară – gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. Clasificaţia bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale şi/sau efectuarea plăţilor;”.

8. La articolul 2punctul 12 se abrogă.

9. La articolul 2punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

13. compartiment financiar-contabil – denumire generică pentru structura organizatorică – departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz;”.

10. La articolul 2punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

15. credit de angajament – limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;
16. credit bugetar – sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare;”.

11. La articolul 2, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

201. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi – indicator ce măsoară impactul administraţiilor publice asupra restului economiei interne sau internaţionale, astfel:
a) excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziţia altor sectoare instituţionale;
b) deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituţionale şi utilizate de sectorul administraţiei publice;”.

12. La articolul 2, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 271 şi 272, cu următorul cuprins:

271. fonduri rambursabile – asistenţă financiară rambursabilă primită de la instituţiile financiare interne şi internaţionale şi de la alţi finanţatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanţare încheiate cu acestea;
272. fonduri externe postaderare şi alţi donatori – totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori;”.

13. La articolul 2punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

30. instituţii publice – denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);”.

14. La articolul 2punctele 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

33. lichidarea cheltuielilor – fază în procesul execuţiei bugetare în care ordonatorul de credite verifică existenţa dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea şi cuantumul obligaţiei de plată şi verifică condiţiile de exigibilitate ale obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative;
34. ordonanţarea cheltuielilor – fază în procesul execuţiei bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;”.

15. La articolul 2, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

371. redistribuire de credite – operaţiunea de realocare de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi între proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condiţiile prezentei legi;”.

16. La articolul 2punctul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

39. conducătorul compartimentului financiar-contabil – persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz. În situaţia în care instituţia publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.

17. La articolul 2, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:

401. trimestrializarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare – operaţiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul;”.

18. La articolul 2punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

43. virare de credite – operaţiune prin care se diminuează creditul de angajament şi/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe, care prezintă disponibilităţi, şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite.”

19. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) Termenii «buget general consolidat», «cadrul fiscal-bugetar» şi «strategie fiscal-bugetară» au înţelesul prevăzut de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
(3) Termenii «economicitate», «eficacitate», «eficienţă», «legalitate», «regularitate» au înţelesul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Legea nr. 270/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu