18 Februarie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 14.08.2013 (M.Of. nr. 512/2013).

În vigoare de la 17.08.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Scop şi aplicare

Art. 1. - Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de probaţiune la nivel central şi la nivelul structurilor teritoriale, precum şi activitatea desfăşurată de acesta.

Art. 2. – (1) Prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu public, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie.

(2) Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al creşterii gradului de siguranţă în comunitate.

(3) Promovarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare urmăreşte reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, valorificarea potenţialului socio-economic al infractorilor şi menţinerea siguranţei comunităţii.

252

CAPITOLUL II
Principiile activităţii sistemului de probaţiune

Art. 3. - Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, orice restrângere a acestora fiind posibilă numai în limitele inerente naturii şi conţinutului pedepselor şi măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească şi în condiţiile care decurg din specificul intervenţiei, în funcţie de gravitatea faptei şi riscul de săvârşire a unor infracţiuni.

Art. 4. - Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în condiţii care să respecte demnitatea persoanei şi care să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată a acesteia şi a familiei sale mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului intervenţiei.

Art. 5. - În cadrul sistemului de probaţiune, orice activitate se desfăşoară fără nicio discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Art. 6. - Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară cu respectarea legii şi a hotărârilor judecătoreşti.

Art. 7. - Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară cu respectarea confidenţialităţii şi cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, prevăzute de reglementările în materie.

Art. 8. - Activitatea de probaţiune se desfăşoară cu respectarea, de către consilierul de probaţiune, respectiv de către instituţiile din comunitate şi alte autorităţi şi instituţii publice, a principiilor, valorilor şi metodelor managementului de caz în procesul de supraveghere.

Art. 9. – (1) Consilierul de probaţiune adaptează intervenţia în funcţie de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de săvârşire a unor infracţiuni şi circumstanţele particulare ale fiecărui caz.

(2) În derularea activităţii, consilierul de probaţiune urmăreşte dezvoltarea unei relaţii pozitive cu persoana aflată în evidenţă, în scopul implicării acesteia în propriul proces de reabilitare.

Art. 10. - Consilierul de probaţiune urmăreşte abordarea interdisciplinară a fiecărui caz şi coordonează activităţile derulate în colaborare cu instituţiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei şi menţinerea gradului de siguranţă a comunităţii.

Art. 11. – (1) Consilierul de probaţiune informează persoana cu privire la natura şi conţinutul principalelor acte îndeplinite în cadrul activităţii de probaţiune şi urmăreşte obţinerea consimţământului acesteia cu privire la derularea actelor respective.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face într-o limbă, respectiv limbaj pe care persoana îl înţelege, prin intermediul unui traducător şi interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, în situaţia în care persoana nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, respectiv nu se poate exprima.

(3) În cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, informarea prevăzută la alin. (1) se face în limba lor maternă, la cererea persoanei evaluate.

(4) Informarea prevăzută la alin. (2) poate fi făcută şi de către un consilier de probaţiune care cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză, cu acordul acesteia.

Art. 12. - Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului de probaţiune are o pregătire de specialitate în acord cu responsabilităţile stabilite prin lege în sarcina acestuia şi urmăreşte, în derularea activităţii, atingerea unor standarde înalte de profesionalism şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.

Art. 13. - În cadrul sistemului de probaţiune activitatea se derulează cu respectarea principiului integrităţii prin realizarea acţiunilor în mod responsabil, transparent, imparţial şi prin utilizarea judicioasă a resurselor disponibile.

CAPITOLUL III
Definiţii

Art. 14. - În sensul prezentei legi, termenii şi sintagmele de mai jos au următorul înţeles:

a) sancţiuni şi măsuri comunitare – sancţiunile şi măsurile neprivative de libertate prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c)-e);
b) management de caz – procesul de coordonare a ansamblului activităţilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare şi desfăşurare a intervenţiilor de asistare şi control, monitorizare a modului de executare a măsurilor şi obligaţiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potenţialului intern al persoanei şi integrarea contribuţiei instituţiilor din comunitate;
c) referirea cazului – activitatea de transmitere a unui caz de către instituţia care gestionează managementul de caz către o instituţie din comunitate, împuternicită să realizeze o intervenţie specializată în acord cu planificarea activităţii de probaţiune.

Art. 15. - Sintagma “instituţii din comunitate” are înţelesul definit în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Legea nr. 252/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu