22 Martie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 243/2013 privind unele modificări la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456 din 24.07.2013.Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24.07.2013 (M.Of. nr. 456/2013).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD – înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă;”.

2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i) certificat de asigurare – document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.”

3. La articolul 3, alineatele (7) şi (9) se abrogă.

4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

(10) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.”

243
5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 7. – (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
……

(4)
 PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. – (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie.”

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. – (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.”

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F.”

9. La articolul 16, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 16.Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:”.

10. La articolul 16 punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD.”

Legea nr. 243/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Un comentariu

  • Răspunde
    CRISAN
    iulie 31 2014

    De ce trebuie asigurarea abligatorie PAD la banca pt cei care au credit deoarece exista una inchiata in fovoarea banci ?

Scrie un comentariu