19 August, 2017

Legislaţie: Hotărârea CSM nr. 891/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 891/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 595 din 24.09.2013 (M.Of. nr. 595/2013).

În vigoare de la 24.09.2013

Având în vedere dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (4), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

m) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern;
……….
o) coordonează activitatea Compartimentului de documente clasificate.”

2. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 52. – Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, directori adjuncţi, şefi de servicii şi şefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente. În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.”

3. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 56. – Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

1.
 cabinetele demnitarilor, organizate pe lângă preşedinte, vicepreşedinte şi membrii aleşi ai Consiliului;

2.
 Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din:
a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti;
b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
c) Serviciul formare profesională şi statistică judiciară;
d) Biroul concursuri;

3.
 Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din:
a) Serviciul salarizare şi buget;
b) Serviciul administrativ şi aprovizionare;
c) Compartimentul contabilitate;

4.
 Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din:
a) Serviciul legislaţie şi documentare;
b) Biroul contencios;

5.
 Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, alcătuită din:
a) Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol;
b) Serviciul programe europene şi internaţionale;

6.
 Direcţia de sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor, alcătuită din:
a) Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Biroul grefa secţiilor;

7.
 Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă, alcătuit din:
a) Biroul relaţii cu publicul;
b) Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă;

8.
 Biroul informatică.”

4. La articolul 57 alineatul (1)literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) Compartimentul de audit public intern;
……….
c) Compartimentul de documente clasificate.”

5. La articolul 57alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcţionează Compartimentul de achiziţii publice, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziţii publice.”

6. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 62. – Serviciul formare profesională şi statistică judiciară are următoarele atribuţii:

a)
 efectuează lucrările necesare pentru stabilirea numărului anual de auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii şi a numărului de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri;
b) realizează, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea absolvenţilor acestor instituţii pe posturile vacante disponibile;
c) efectuează repartizarea pe posturile de judecători şi procurori, conform legii, a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate;
d) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
e) coordonează şi asigură sprijin instanţelor şi parchetelor în privinţa activităţilor de formare şi perfecţionare profesională desfăşurate în mod descentralizat;
f) coordonează activitatea de formare iniţială a auditorilor de justiţie, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
g) elaborează programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
h) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
i) coordonează activitatea de formare iniţială a personalului auxiliar de specialitate, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
j) efectuează lucrările privind exercitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi procurorilor;
k) efectuează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi de către comisiile de evaluare a activităţii profesionale;
l) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri;
m) întocmeşte lucrările privind desemnarea judecătorilor şi a procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
n) organizează, sub coordonarea secretarului general, activităţile de formare profesională a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate;
o) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;
p) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice;
q) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
r) sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
s) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi la parchete şi organizează arhivarea datelor statistice;
ş) colaborează cu instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;
t) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent.”

Hotărârea CSM nr. 891/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu