Hotărârea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 08.04.2013 (M.Of. 198/2013).

În vigoare de la 08.04.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. –

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 1. –

(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă integral subvenţionată şi/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare.”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

” a1) pentru anul 2013 cuantumul subvenţiei este în sumă de 16.115 mii lei;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

” d) plafonul garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei.”

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Subvenţiile se acordă în limita bugetului anual alocat. După epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în limita plafonului prevăzut la alin. (1) numai facilităţi de garantare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari şi pentru prelungirile liniilor de credit.”

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăşească 30% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă, în situaţia în care beneficiarul programului are în derulare şi alte facilităţi de credit pe termen scurt.

(3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilităţi de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă.”

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 5. –

(1) I.M.M. care a solicitat acordarea subvenţiei de dobândă şi garanţia de stat, după caz, este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1), şi respectă prevederile art. 3 alin. (3) – (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 6. –

Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenţionată în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi din sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare şi asigurări:

1. 641 – Intermediere monetară;

2. 642 – Activităţi ale holdingurilor;

3. 643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;

4. 649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;

5. 651 – Activităţi de asigurări;

6. 652 – Activităţi de reasigurare;

7. 653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;

9. 662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;

10. 663 – Activităţi de administrare a fondurilor;

b) tranzacţii imobiliare:

1. 681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

Consultă textul integral al Hotărârii nr. 139/2013 pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here