21 Februarie, 2018

Legislaţie: Ghidul de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Ghidul de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2366/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 629 din 10.10.2013 (M.Of. nr. 629/2013).

În vigoare de la 10.10.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1
Rolul Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

(1) Ghidul de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
b) cuantumul, modelul ecotichetului, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
d) modalitatea de finanţare.

ARTICOLUL 2
Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
c) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
d) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
e) autovehicul electric nou – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu alimentare de la o sursă electrică, ce nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, achiziţionat/achiziţionată de la un producător validat de către Autoritate;
f) criterii de eligibilitate – cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
g) dosar de acceptare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul, persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică, în vederea acceptării în program;
h) dosar de validare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
i) persoană eligibilă – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
j) ecotichet – tichet cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare;
k) producător – o persoană juridică română, un operator economic, producător sau importator autorizat de autovehicule electrice noi, ori reprezentant autorizat al acestora;
l) producător validat – producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
m) solicitant – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică ce intenţionează să achiziţioneze unul ori mai multe autovehicule electrice noi sub beneficiul ecotichetului şi depune actele necesare în acest sens;
n) sesiune de înscriere – perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare, solicitantul persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
o) beneficiar – persoana eligibilă al cărei dosar de acceptare a fost acceptat în program şi care a beneficiat de ecotichet.

(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) termenul “zi” sau “zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;
b) la calcularea termenelor se porneşte de la ziua menţionată în actul care a generat curgerea termenului şi se socotesc, ca făcând parte din termen, ziua în care începe să curgă termenul şi ziua în care acesta se împlineşte;
c) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a) A – autoturism;
b) AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) ASU – autospecială/autospecializată uşoară;
d) AU – autoutilitară uşoară;
e) TVA – taxa pe valoarea adăugată.

ARTICOLUL 3
Obiectul, scopul şi obiectivele programului

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule electrice noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament, prin achiziţionarea de autovehicule electrice noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic;
b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.

ARTICOLUL 4
Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului

Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului îl reprezintă numărul de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic achiziţionate prin program.

ARTICOLUL 5
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.

ARTICOLUL 6
Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Ghidul de finanţare poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu