23 August, 2019
 • Ordinul nr. 740/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 741/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 745/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 745/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2014

 • Ordinul nr. 745/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 745/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Ordinul nr. 746/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 746/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 746/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 746/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” şi a schemei de ajutor de minimis “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

 • Ordinul nr. 747/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 747/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 748/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 748/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

 • Ordinul nr. 75/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 • Ordinul nr. 751/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 751/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 • Ordinul nr. 751/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 582/817/751/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 755/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 755/705/2014 pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 • Ordinul nr. 758/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 758/342/2014 privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

 • Ordinul nr. 76/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 76/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea

 • Ordinul nr. 76/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 • Ordinul nr. 76/2014, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 190/76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 762/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 762/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “Platforma industrială IMM Slobozia” – S.R.L.

 • Ordinul nr. 769/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 769/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative

 • Ordinul nr. 77/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 77/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

 • Ordinul nr. 772/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 772/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 • Ordinul nr. 773/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 78/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 78/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

 • Ordinul nr. 781/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 181/515/781/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 782/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 36/782/533/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 785/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 • Ordinul nr. 79/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 • Ordinul nr. 79/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 791/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 791/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Ordinul nr. 792/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 401/841/792/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 793/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 404/814/793/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

 • Ordinul nr. 795/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 403/840/795/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

 • Ordinul nr. 795/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 • Ordinul nr. 797/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 797/2014 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

 • Ordinul nr. 799/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 799/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente, indicativ GP 122-2014″

 • Ordinul nr. 8/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord

 • Ordinul nr. 8/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 8/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

 • Ordinul nr. 8/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 8/2014 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 • Ordinul nr. 8/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 481/2013 / 8/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

 • Ordinul nr. 80/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 80/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru speciile Castor fiber şi Mustela lutreola

 • Ordinul nr. 800/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 800/2014 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2136 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Democratică Congo

 • Ordinul nr. 801/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 801/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014

 • Ordinul nr. 802/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 802/2014 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014

 • Ordinul nr. 803/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 803/2014 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 808/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 808/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 81/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 81/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 81/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie

 • Ordinul nr. 81/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 81/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii

 • Ordinul nr. 811/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 811/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 • Ordinul nr. 812/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 72/812/2014 privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit

 • Ordinul nr. 813/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 813/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului “Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 814/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 404/814/793/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

 • Ordinul nr. 817/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 582/817/751/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 82/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 82/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 82/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 82/2014, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014

 • Ordinul nr. 821/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 821/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de introducere temporară pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIN-RO-02

 • Ordinul nr. 822/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 822/2014 privind aprobarea Licenţei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIM-RO-01

 • Ordinul nr. 822/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 822/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 167/2014

 • Ordinul nr. 823/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 823/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGTR-RO-03

 • Ordinul nr. 824/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

 • Ordinul nr. 825/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 825/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

 • Ordinul nr. 826/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 • Ordinul nr. 83/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 83/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 83/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

 • Ordinul nr. 835/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 835/2014 privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 • Ordinul nr. 836/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 836/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 • Ordinul nr. 839/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

 • Ordinul nr. 84/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 84/2014 privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor

 • Ordinul nr. 84/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 84/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 840/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 403/840/795/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

 • Ordinul nr. 841/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 401/841/792/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 841/2014, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 841/2014 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

 • Ordinul nr. 8427/2014, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 844/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 844/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014

 • Ordinul nr. 845/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 845/2014

 • Ordinul nr. 847/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor – indicativ PCU 004

 • Ordinul nr. 848/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 848/2014 privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii – indicativ PCS 003

 • Ordinul nr. 85/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 85/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

 • Ordinul nr. 85/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 85/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 852/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 852/623/216/2014 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman

 • Ordinul nr. 855/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de agromediu” din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014

 • Ordinul nr. 855/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 855/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014

 • Ordinul nr. 86/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 86/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 86/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 862/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 862/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 636/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenţă tehnică finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 • Ordinul nr. 863/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 863/2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu

 • Ordinul nr. 865/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului

 • Ordinul nr. 865/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 865/2014 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie

 • Ordinul nr. 87/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 87/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 • Ordinul nr. 872/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 872/1025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 874/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 874/2014 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 875/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 875/2014 pentru extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 876/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 876/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 880/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 880/2014 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 89/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 89/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 89/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 89/2014 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 89/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

 • Ordinul nr. 890/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României

 • Ordinul nr. 898/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 898/2014 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014