24 Iulie, 2019
 • Ordinul nr. 598/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 190/528/598/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” – S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 6/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 6/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 6/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 72/6/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

 • Ordinul nr. 60/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 60/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 • Ordinul nr. 602/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 242/602/465/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Unitatea de Execuţie Foraje Motru” – S.A.

 • Ordinul nr. 609/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 609/98/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 • Ordinul nr. 61/2014, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare

 • Ordinul nr. 613/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 613/2014 pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 614/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 614/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus

 • Ordinul nr. 616/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 434/616/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordinul nr. 617/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 617/2014 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne

 • Ordinul nr. 618/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 618/2014 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 619/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 62/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 425/62/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

 • Ordinul nr. 620/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 621/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 622/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 622/363/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 623/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 852/623/216/2014 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman

 • Ordinul nr. 626/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 626/364/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 63/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 63/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 63/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 633/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 391/633/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/489/2012

 • Ordinul nr. 634/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 635/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 637/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 637/2013 privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Ordinul nr. 638/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 638/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2014

 • Ordinul nr. 639/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 639/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 • Ordinul nr. 64/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 64/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 • Ordinul nr. 64/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 64/2014 privind aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 64/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 64/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 64/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 642/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 642/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 648/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 65/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1918/2013 / 65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 65/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

 • Ordinul nr. 654/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 244/654/462/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” – S.A.

 • Ordinul nr. 656/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a împrumuturilor de la Guvern

 • Ordinul nr. 656/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 656/359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 656/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii”

 • Ordinul nr. 657/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 657/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale

 • Ordinul nr. 657/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 657/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 • Ordinul nr. 658/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 658/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 • Ordinul nr. 66/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română

 • Ordinul nr. 663/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 “Pensii” al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei

 • Ordinul nr. 665/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

 • Ordinul nr. 668/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

 • Ordinul nr. 67/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 67/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 67/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 67/2014, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 67/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

 • Ordinul nr. 671/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 685/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014

 • Ordinul nr. 69/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 493/69/2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

 • Ordinul nr. 69/2014, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 69/2014 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

 • Ordinul nr. 69/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 69/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

 • Ordinul nr. 692/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 185/692/2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”

 • Ordinul nr. 692/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 692/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 • Ordinul nr. 698/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

 • Ordinul nr. 698/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM

 • Ordinul nr. 699/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 699/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014

 • Ordinul nr. 7/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 • Ordinul nr. 7/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 7/2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 • Ordinul nr. 7/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 7/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 • Ordinul nr. 70/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 70/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 180/2013 privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 • Ordinul nr. 70/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 70/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 700/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 700/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 702/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 243/702/464/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A. Rovinari

 • Ordinul nr. 703/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 • Ordinul nr. 704/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 704/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 • Ordinul nr. 704/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 • Ordinul nr. 705/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 755/705/2014 pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 • Ordinul nr. 706/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 706/2014 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 707/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 71/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 71/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 71/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 71/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de laborator HLA de transplant

 • Ordinul nr. 710/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 710/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 717/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 717/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 719/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 719/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 719/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 • Ordinul nr. 72/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 72/812/2014 privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit

 • Ordinul nr. 72/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 72/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos şi tendinos

 • Ordinul nr. 72/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 72/2014 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor profile extrudate din aliaj de aluminiu 2014 PN HSS 5002 către firma Hindustan Aeronautics Limited Transport Aircraft Division, PO Box 225 Chakeri Kanpur, 208008, India

 • Ordinul nr. 72/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 72/6/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

 • Ordinul nr. 720/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

 • Ordinul nr. 720/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 720/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT – S.R.L.

 • Ordinul nr. 720/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 720/2014 privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei

 • Ordinul nr. 722/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 722/2014 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 723/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 723/430/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 723/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 723/2014 pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

 • Ordinul nr. 727/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 727/2014 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 729/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 729/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordinul nr. 729/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 73/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 73/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi pentru activitatea de transplant renal

 • Ordinul nr. 731/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 518/731 /2014 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanţat în cadrul operaţiunii 3.1.2-3.1.3 “Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eşec ale pieţei” a axei prioritare 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 733/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1509/733/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 737/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 737/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 738/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 738/2014 pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Ordinul nr. 739/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 739/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive”, indicativ GT 067-2014

 • Ordinul nr. 74/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 74/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

 • Ordinul nr. 74/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 74/2014 privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992