• Ordinul nr. 484/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 484/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 484/220/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 485/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 485/2014 privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului industrial produs de portul Galaţi

 • Ordinul nr. 486/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Ordinul nr. 49/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 49/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

 • Ordinul nr. 49/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 490/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 490/2014 pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 491/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 491/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

 • Ordinul nr. 493/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 493/69/2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

 • Ordinul nr. 494/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 494/179/2014 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013″

 • Ordinul nr. 494/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 494/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014

 • Ordinul nr. 496/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

 • Ordinul nr. 5/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 • Ordinul nr. 5/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

 • Ordinul nr. 50/2014, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 50/2014 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013

 • Ordinul nr. 50/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 50/2014 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 50/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 50/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 50/2014 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 • Ordinul nr. 50/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Ordinul nr. 504/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013

 • Ordinul nr. 506/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 506/2014 pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 51/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

 • Ordinul nr. 51/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 51/2014 pentru aplicarea Rezoluţiei A.1050(27) privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime la 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 51/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 512/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 512/2014 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 514/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice – NTLH-041

 • Ordinul nr. 515/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 181/515/781/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 515/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 515/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 516/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 516/2014 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea TOHAN – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 518/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 518/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Ortopedie I şi Ortopedie II, pentru activitatea de prelevare capete femurale de la donator viu şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii

 • Ordinul nr. 518/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 518/731 /2014 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanţat în cadrul operaţiunii 3.1.2-3.1.3 “Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eşec ale pieţei” a axei prioritare 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 519/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 519/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 519/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 519/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 52/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 52/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 • Ordinul nr. 52/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 234/362/52/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 52/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 52/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009

 • Ordinul nr. 52/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 52/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 520/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 520/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 521/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 521/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.338(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 525/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 525/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 • Ordinul nr. 528/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 190/528/598/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” – S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 53/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 • Ordinul nr. 53/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 53/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014

 • Ordinul nr. 53/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 53/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 53/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 53/2014 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Ordinul nr. 530/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 533/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 36/782/533/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 538/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 539/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 539/2048/2502/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea “Hidroelectrica – Serv” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 54/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 54/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 54/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 54/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea pieţei gazelor naturale

 • Ordinul nr. 540/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 540/2029/2503/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galaţi” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrocentrale Grup” – S.A.

 • Ordinul nr. 543/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 543/2014 pentru publicarea acceptării Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.337(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 544/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 544/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014

 • Ordinul nr. 544/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

 • Ordinul nr. 545/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 545/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014

 • Ordinul nr. 545/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 545/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 • Ordinul nr. 5453/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5453/2013 privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor

 • Ordinul nr. 546/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 546/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 • Ordinul nr. 547/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 547/2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 • Ordinul nr. 547/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare

 • Ordinul nr. 548/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi

 • Ordinul nr. 548/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 548/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Ordinul nr. 55/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 55/2014 pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

 • Ordinul nr. 550/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

 • Ordinul nr. 554/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 554/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 • Ordinul nr. 5559/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 556/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

 • Ordinul nr. 556/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013

 • Ordinul nr. 557/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 557/2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 “Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 “Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 “Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”

 • Ordinul nr. 558/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 558/2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi”

 • Ordinul nr. 56/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 56/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 • Ordinul nr. 56/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 56(r1)/2004, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 • Ordinul nr. 562/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

 • Ordinul nr. 5641/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5641/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 • Ordinul nr. 5645/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5645/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 5646/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5646/2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificatepe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltaredin coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 568/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 568/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro

 • Ordinul nr. 568/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 568/2014 pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 • Ordinul nr. 57/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 57/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 • Ordinul nr. 57/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 5717/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5717/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 573/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014

 • Ordinul nr. 573/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 573/2014 privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 • Ordinul nr. 5734/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015

 • Ordinul nr. 5760/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5760/2013 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi

 • Ordinul nr. 577/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 577/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 578/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV – 2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 58/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 58/2014 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 58/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 58/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite

 • Ordinul nr. 58/2014, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 58/2014 privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive

 • Ordinul nr. 582/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 582/817/751/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 585/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 585/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Ordinul nr. 59/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 593/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 593/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” – Bucureşti

 • Ordinul nr. 594/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 594/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

 • Ordinul nr. 596/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 596/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 245/596/463/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea “Hidro Tarniţa” – S.A.