• Ordinul nr. 336/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 3366/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3366/2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

 • Ordinul nr. 338/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 338/219/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 3382/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3382/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3385/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3385/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3387/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3387/2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Little London” din localitatea Voluntari de la persoana juridică Fundaţia “Ţara Minunilor” din localitatea Voluntari la persoana juridică Asociaţia “Fabiola Hosu” din localitatea Voluntari

 • Ordinul nr. 3389/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3389/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul “energetic”, calificarea profesională “maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Ferdinand I” din municipiul Timişoara

 • Ordinul nr. 34/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 34/2014 privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

 • Ordinul nr. 34/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 34/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 34/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia

 • Ordinul nr. 340/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 340/2014 privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

 • Ordinul nr. 340/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 3403/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3403/2014 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 • Ordinul nr. 341/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 341/2014 privind desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 3410/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3410/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj

 • Ordinul nr. 342/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 342/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GENERAL CREDIT IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 342/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 758/342/2014 privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

 • Ordinul nr. 342/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 342/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de transplant renal

 • Ordinul nr. 343/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 343/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

 • Ordinul nr. 343/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 343/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ – S.A.

 • Ordinul nr. 344/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 344/2014 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”

 • Ordinul nr. 344/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 344/2014 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING LEASE ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 345/2014, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 345/2014 privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri

 • Ordinul nr. 3467/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3467/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3468/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 347/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 3470/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3470/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 348/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

 • Ordinul nr. 3483/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3483/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Ordinul nr. 35/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă

 • Ordinul nr. 35/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

 • Ordinul nr. 35/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 • Ordinul nr. 35/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 35/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 35/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 • Ordinul nr. 351/2014, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 353/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 3530/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 358/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 358/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 359/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 359/2014 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015

 • Ordinul nr. 359/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 656/359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 359/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 3590/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3590/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate

 • Ordinul nr. 3593/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare

 • Ordinul nr. 3593/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3593/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA – S.A. pentru locaţia din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 3597/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3597/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA – S.A. pentru locaţia din oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 3597/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3597/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

 • Ordinul nr. 36/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 36/782/533/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 36/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013

 • Ordinul nr. 36/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 36/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

 • Ordinul nr. 36/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 36/2014 pentru modificarea art. 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, ca urmare a actualizării taxei în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 360/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 3608/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3608/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011

 • Ordinul nr. 361/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 361/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

 • Ordinul nr. 361/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 3613/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3613/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Heidi” din municipiul Braşov

 • Ordinul nr. 3614/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3614/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Georgiana” din municipiul Oradea

 • Ordinul nr. 3615/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3615/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Mell” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3616/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3616/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Domino Servite” din localitatea Voiteg

 • Ordinul nr. 3618/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 362/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 362/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 234/362/52/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 3626/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3626/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “ABC Dino” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3627/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3628/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3628/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Tinkerbell” din localitatea Voluntari

 • Ordinul nr. 3629/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3629/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Maya” din municipiul Baia Mare

 • Ordinul nr. 363/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 622/363/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 3631/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3631/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3636/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3636/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Colibri” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3637/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3637/2014 privind structura anului şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3638/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3638/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfânta Agnes” din localitatea Popeşti-Leordeni

 • Ordinul nr. 3639/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3639/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Specială “Rază de Soare” din municipiul Arad

 • Ordinul nr. 364/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 626/364/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 364/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Ordinul nr. 3640/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3640/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Pinochio” din municipiul Sibiu

 • Ordinul nr. 3644/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3644/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 2″ din localitatea Sebiş

 • Ordinul nr. 3645/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3645/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Comenius” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3646/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3646/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Eugen Nicoară” din municipiul Miercurea-Ciuc

 • Ordinul nr. 3647/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3647/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Casa Bunicilor” din satul Brătuleşti

 • Ordinul nr. 3648/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3648/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ducky-Duck” din municipiul Ploieşti

 • Ordinul nr. 365/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 3650/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3650/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 11″ din localitatea Sâmbăteni

 • Ordinul nr. 3651/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3651/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Gamex” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3652/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3652/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3653/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3653/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3654/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3654/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara

 • Ordinul nr. 366/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 366/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013

 • Ordinul nr. 3677/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3677/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 368/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 368/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 37/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 37/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 37/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 37/2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 • Ordinul nr. 37/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare

 • Ordinul nr. 37/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.

 • Ordinul nr. 374/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 374/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

 • Ordinul nr. 376/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 376/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 3760/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3760/2013 privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 3761/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3761/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.440/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale CEPROCIM – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi pentru aprobarea extinderii desemnării acestui organism în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 3762/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3762/2013 privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale SUCERT-RO – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 3763/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3763/2013 privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale QUALITY – CERT – S.A.în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specificepentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 377/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor