• Ordinul nr. 1420/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 • Ordinul nr. 1428/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1428/2013 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului denumit “Titlu de creanţă”, prevăzut la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 143/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 143/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007

 • Ordinul nr. 144/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 144/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006

 • Ordinul nr. 145/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 145/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 • Ordinul nr. 146/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate

 • Ordinul nr. 1460/2014, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1460/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 148/2014, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 148/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi

 • Ordinul nr. 1494/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1494/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

 • Ordinul nr. 15/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 15/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul materialului criptografic al Uniunii Europene – I.C. – 2

 • Ordinul nr. 15/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 15/2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie

 • Ordinul nr. 15/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 15/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 15/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”, printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD

 • Ordinul nr. 1501/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1501/2013 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

 • Ordinul nr. 1509/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1509/733/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 1515/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 • Ordinul nr. 1521/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1521/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere

 • Ordinul nr. 1522/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1522/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

 • Ordinul nr. 1529/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1529/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 15482/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 412/15482/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1566/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1566/2013 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.327(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 mai 2012

 • Ordinul nr. 157/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 157/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EUROLEASE AUTO IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1580/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordinul nr. 1589/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1589/2013 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelorîn funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 16/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 16/2014 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 16/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 16/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2014 privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

 • Ordinul nr. 16/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 16/2014 pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC – INFOSEC 2

 • Ordinul nr. 163/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 • Ordinul nr. 163/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 1142/163/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 167/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 167/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Ordinul nr. 1672/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

 • Ordinul nr. 1675/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 1694/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale

 • Ordinul nr. 17/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

 • Ordinul nr. 17/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 17/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 17/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2014 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

 • Ordinul nr. 17/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 17/2014 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii – DS – 1

 • Ordinul nr. 1703/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1703/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 171/2014, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 171/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 • Ordinul nr. 173/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 173/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDICAL CENTER – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) pentru punctul de lucru situat în Calea Văcăreşti nr. 252-254, etajul 1

 • Ordinul nr. 1731/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 1742/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordinul nr. 175/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 176/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 176/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

 • Ordinul nr. 179/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 179/2013 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 179/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 494/179/2014 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013″

 • Ordinul nr. 18/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 18/2014 pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii – DS 2

 • Ordinul nr. 18/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2014 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 18/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 18/251/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 180/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 180/2013 privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Internea poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 • Ordinul nr. 180/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 180/2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 1808/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1808/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

 • Ordinul nr. 181/2014, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 181/515/781/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 181/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 181/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 183/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 • Ordinul nr. 184/2014, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 184/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Ordinul nr. 185/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 185/692/2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”

 • Ordinul nr. 189/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 100/189/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Ordinul nr. 19/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 19/2014 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 • Ordinul nr. 19/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2014 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014

 • Ordinul nr. 190/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 190/76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 190/2014, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 190/528/598/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” – S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 1918/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1918/2013 / 65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 192/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 193/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 193/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii

 • Ordinul nr. 193/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 193/2014 pentru extinderea desemnării Societăţii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 194/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 194/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti pentru activitatea de transplant de cord şi cord-pulmon

 • Ordinul nr. 194/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 194/2014 pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 195/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 195/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 • Ordinul nr. 1952/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1952/2013 privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013,în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro

 • Ordinul nr. 196/2014, Guvernul României

  Ordinul nr. 196/2014 privind stabilirea unei derogări de la restricţiile de circulaţie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013

 • Ordinul nr. 1977/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordinul nr. 198/2014, Guvernul României

  Ordinul nr. 198/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 199/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 199/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 199/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 199/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 • Ordinul nr. 2/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2014 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014

 • Ordinul nr. 2/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 2/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 2/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României

 • Ordinul nr. 2/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 2/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 2/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

 • Ordinul nr. 20/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 20/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 20/2014 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 200/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 • Ordinul nr. 201/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 201/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 201/2014, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 201/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate

 • Ordinul nr. 202/2014, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 202/2014 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

 • Ordinul nr. 202/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

 • Ordinul nr. 2029/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 540/2029/2503/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galaţi” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrocentrale Grup” – S.A.

 • Ordinul nr. 203/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 298/203/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 2030/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2030/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Casei de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2031/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2031/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2032/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2032/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “A”, a “Casei de locuit” din Alţâna, Str. Gării nr. 92, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2033/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2033/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Tribunei I” din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, judeţul Cluj

 • Ordinul nr. 2034/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2034/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii de drum cu troiţă” din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2035/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2035/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii de la Piaţă” din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2036/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2036/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii de la Valea lui Ştefan” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2037/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2037/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii de la Ţârău” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2038/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2038/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii episcopului Andrei Şaguna cu troiţă” din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2039/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2039/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Crucii de la Ţăndrău” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judeţul Alba