• Ordinul nr. 9/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 9/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 9/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.225(64) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 5 octombrie 2012 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.340(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 9/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 9/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 9/2014 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013

 • Ordinul nr. 9/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 9/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

 • Ordinul nr. 90/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 91/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 91/2014 pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 • Ordinul nr. 91/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 91/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere

 • Ordinul nr. 912/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 912/2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei

 • Ordinul nr. 913/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 913/2014 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Ordinul nr. 919/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 919/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 • Ordinul nr. 92/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 92/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 • Ordinul nr. 92/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 922/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 922/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial din cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Ordinul nr. 93/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 • Ordinul nr. 93/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 93/2014 privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcţii

 • Ordinul nr. 930/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 930/2014 de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013

 • Ordinul nr. 931/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 931/2014 de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 938/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 938/2014 privind modificarea pct. 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

 • Ordinul nr. 94/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

 • Ordinul nr. 941/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 941/2014 pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 942/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 942/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 943/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 943/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 946/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

 • Ordinul nr. 947/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 947/2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014

 • Ordinul nr. 948/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 948/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011

 • Ordinul nr. 949/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 949/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 • Ordinul nr. 95/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 968/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 968/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 97/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 97/2014 privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 269/2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 97/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

 • Ordinul nr. 98/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 98/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 • Ordinul nr. 98/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 609/98/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 • Ordinul nr. 987/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 987/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 99/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 99/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 991/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 991/2014 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012

 • Ordinul nr. 996/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 996/2014 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni