• Ordinul nr. 1/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 1/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postuluide director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţidirectorigenerali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor deperformanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 • Ordinul nr. 1/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 • Ordinul nr. 1/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 1/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-31 iulie 2014

 • Ordinul nr. 1/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru

 • Ordinul nr. 1/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 • Ordinul nr. 10/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 10/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare

 • Ordinul nr. 100/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 100/189/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Ordinul nr. 100/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 100/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012

 • Ordinul nr. 100/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 100/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 101/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 101/2014 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept

 • Ordinul nr. 101/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină

 • Ordinul nr. 10160/2014, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 102/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 102/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediţia 3/2013

 • Ordinul nr. 102/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1025/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 872/1025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 103/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 103/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU

 • Ordinul nr. 103/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 103/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS “Serviciile de trafic aerian”, ediţia a 2-a

 • Ordinul nr. 1031/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT

 • Ordinul nr. 1032/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1032/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 • Ordinul nr. 1033/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

 • Ordinul nr. 104/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 104/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 104/2014, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  Ordinul nr. 104/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Ordinul nr. 1042/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1043/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1043/2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 105/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 105/2014 privind completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008″, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009

 • Ordinul nr. 1060/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1060/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Ordinul nr. 108/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 108/2014 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 • Ordinul nr. 108/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 108/2013 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie

 • Ordinul nr. 1082/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1082/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Ordinul nr. 1096/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1096/2014 pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007

 • Ordinul nr. 11/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 • Ordinul nr. 11/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 11/3074/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

 • Ordinul nr. 110/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 110/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 88/2014

 • Ordinul nr. 1103/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1103/2014 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 111/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 111/2014 pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 111/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 112/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1126/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1126/2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005

 • Ordinul nr. 113/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 113/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 113/2013 privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

 • Ordinul nr. 1136/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

 • Ordinul nr. 114/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 114/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 114/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1142/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1142/163/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 115/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 115/2013 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

 • Ordinul nr. 116/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 117/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 117/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii

 • Ordinul nr. 117/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

 • Ordinul nr. 117/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari” aferentă operaţiunii 1.1.a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 118/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 118/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 • Ordinul nr. 118/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale

 • Ordinul nr. 118/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 118/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi activitatea de prelevare organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 119/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

 • Ordinul nr. 119/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

 • Ordinul nr. 1198/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 12/1198/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al directorului Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 12/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013

 • Ordinul nr. 12/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 12/1198/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al directorului Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 12/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 120/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 120/2014 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2014

 • Ordinul nr. 120/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 120/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Codul reţelei pentru Sistemul naţionalde transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Ordinul nr. 121/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 121/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 121/2014, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 121/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 38/2013

 • Ordinul nr. 122/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE

 • Ordinul nr. 1225/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1225/2014 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 • Ordinul nr. 1227/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1227/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET “Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile”, ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

 • Ordinul nr. 123/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1237/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1237/2013 privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Ordinul nr. 124/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 125/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi

 • Ordinul nr. 1269/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1269/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Moineşti, judeţul Bacău

 • Ordinul nr. 127/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 127/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 128/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 1328/128/2013 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

 • Ordinul nr. 128/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 129/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 129/2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 1292/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”

 • Ordinul nr. 1296/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 13/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST – S.A.

 • Ordinul nr. 13/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 13/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Ordinul nr. 132/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 132/2014 pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

 • Ordinul nr. 132/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 132/2014 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Ordinul nr. 1328/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1328/128/2013 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

 • Ordinul nr. 136/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)

 • Ordinul nr. 137/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 137/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 137/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 474/426/137/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordinul nr. 137/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 137/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile

 • Ordinul nr. 1378/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi

 • Ordinul nr. 138/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 138/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 138/2014, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 1384/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1384/404/2013 / 42/2014 privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008

 • Ordinul nr. 139/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59) şi Rezoluţia MEPC.184(59)

 • Ordinul nr. 14/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 14/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 14/2014 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

 • Ordinul nr. 14/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 14/2014 pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 141/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 • Ordinul nr. 141/2014, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 141/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemuluide colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească

 • Ordinul nr. 142/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 142/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009

 • Ordinul nr. 142/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 142/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii