20 Aprilie, 2019
 • Anexa din 06.01.2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru din 06.01.2014

 • Anexa din 24.02.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Anexa la Norma nr. 1 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, din 24.02.2014

 • Anexa din 04.04.2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României din 04.04.2014

 • Anexele din 29.05.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Anexele nr. 1A-1D şi 2-11 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare din 29.05.2014

 • Anexele din 19.09.2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Anexele nr. 1-15 la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari din 19.09.2013

 • Anexele din 17.03.2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Anexele nr. I-IV la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 42/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013, din 17.03.2014

 • Anexa din 20.01.2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Anexa la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu din 20.01.2014

 • Anexa din 31.03.2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Planul pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi norme de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România din 31.03.2014

 • Anexele din 03.02.2014, Ministerul Transporturilor

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere din 03.02.2014

 • Anexele din 28.01.2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 105/2014 privind completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008″, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, din 28.01.2014

 • Anexa din 17.03.2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, din 17.03.2014

 • Anexele din 02.04.2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, din 02.04.2014

 • Anexa din 01.04.2014, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 01.04.2014

 • Anexele din 07.05.2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 359/2014 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015, din 07.05.2014

 • Anexele din 02.04.2014, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-49 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completărea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, din 02.04.2014

 • Anexa din 13.05.2014, Guvernul României

  Strategia naţională de export a României pentru perioada 2014-2020, din 13.05.2014

 • Anexa din 19.05.2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate” din 19.05.2014

 • Anexa din 28.04.2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Anexa la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii” din 28.04.2014

 • Anexele din 30.06.2014, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 din 30.06.2014

 • Anexa din 25.06.2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, din 25.06.2014

 • Anexele din 14.11.2013, Guvernul României

  Anexele nr. 1-31 la Hotărârea Guvernului nr. 884/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, din 14.11.2013

 • Anexa din 02.04.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Codul etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României din 02.04.2014

 • Anexa din 11.12.2013, Guvernul României

  Planul de management al Parcului Natural Porţile de Fier din 11.12.2013

 • Anexele din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina din 11.12.2013

 • Anexa din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului din 11.12.2013

 • Anexele din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale din 11.12.2013

 • Anexa din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului din 11.12.2013

 • Anexa din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexa privind Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020, din 11.12.2013

 • Anexele din 11.12.2013, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, din 11.12.2013

 • Anexa din 29.01.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.045/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014, din 25.01.2014

 • Anexa din 30.05.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014, din 30.05.2014

 • Anexa din 02.04.2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, din 02.04.2014

 • Anexa nr. 1781/2000, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” – S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Vârciorova, situat în judeţul Caraş-Severin

 • Anexa nr. 2135/2000, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” – S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Marga, situat în judeţul Caraş-Severin