• Ordinul nr. 1851/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Ordinul nr. 1854/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3358/1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1857/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 1869/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1869/1227/2013 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

 • Ordinul nr. 1877/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

 • Ordinul nr. 1879/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1162/1879/2013 pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 188/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1882/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.882/2013 privind modificarea art. 11 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 • Ordinul nr. 1883/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Ordinul nr. 189/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000

 • Ordinul nr. 1891/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

 • Ordinul nr. 1891/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

 • Ordinul nr. 1897/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1897/2013 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale “Parc Industrial Feteşti” – S.A.

 • Ordinul nr. 1898/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

 • Ordinul nr. 19/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2013 pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 • Ordinul nr. 19/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 190/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014

 • Ordinul nr. 1900/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1901/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1901/2013 cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia

 • Ordinul nr. 1902/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1902/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

 • Ordinul nr. 1906/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 • Ordinul nr. 191/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1912/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1912/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “Parc Industrial HIT” – S.R.L.

 • Ordinul nr. 1916/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1916/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

 • Ordinul nr. 192/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor

 • Ordinul nr. 1920/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 1924/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1924/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2013

 • Ordinul nr. 1924/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1924/2013 privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 88 şi 107 “Burse doctorale” cofinanţate din Fondul Social European

 • Ordinul nr. 1926/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1926/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 • Ordinul nr. 193/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 193/2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 1932/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1933/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1933/1971/2053/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A.CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1933/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1236/1933/2013 pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1934/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1934/1964/2054/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1935/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1935/1973/2055/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1936/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1936/1970/2056/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 194/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 194/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 1940/2012, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013

 • Ordinul nr. 1944/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3446/1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1948/2012, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1948/2012 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

 • Ordinul nr. 195/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 • Ordinul nr. 195/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 195/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 196/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 196/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 196/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 196/2013

 • Ordinul nr. 1964/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1934/1964/2054/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1965/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1966/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013pentru Societatea Comercială “Electrica Furnizare” – S.A.,filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1967/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1968/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1969/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R. – SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Ordinul nr. 197/2013, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 197/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 197/677/600/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 197/2013, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 197/2013 privind confirmarea nivelului taxei individuale aferente procesului de reevaluare a evaluatorilor de spitale – persoane din afara Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Ordinul nr. 1970/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1936/1970/2056/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1971/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1933/1971/2053/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A.CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1973/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1935/1973/2055/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1976/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 198/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 198/2013 privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Ordinul nr. 198/2013, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 198/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 1985/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1270 bis/1985/2253/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Electrificare CFR” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1985/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 1986/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Intervenţii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1987/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1271 bis/1987/2275/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje “CFR IRLU” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Ordinul nr. 199/2013, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 199/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 199/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 199/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 199/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 199/2013, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare

 • Ordinul nr. 1992/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 • Ordinul nr. 1994/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

 • Ordinul nr. 2/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 2/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012

 • Ordinul nr. 2/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2009

 • Ordinul nr. 2/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în vederea accesului la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 • Ordinul nr. 2/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 • Ordinul nr. 2/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012

 • Ordinul nr. 20/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 20/2013 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 • Ordinul nr. 20/2013, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 20/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007

 • Ordinul nr. 200/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 200/2013 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 2002/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Ordinul nr. 2004/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

 • Ordinul nr. 2004/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2004/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Ordinul nr. 2005/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 2006/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

 • Ordinul nr. 2007/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

 • Ordinul nr. 2008/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Ordinul nr. 2011/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 2019/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2019/564/912/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 2020/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013

 • Ordinul nr. 2021/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Ordinul nr. 2022/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2022/2013 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului “Prima casă” şi al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 • Ordinul nr. 2022/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2023/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2030/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”

 • Ordinul nr. 2032/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 • Ordinul nr. 2041/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 2041/1735/2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Ordinul nr. 2048/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. M.50/2.048/2013 privind unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţii pentru amplasarea de construcţii, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială

 • Ordinul nr. 205/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 205/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 205/2013, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 205/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 2051/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor