• Ordinul nr. 1570/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1573/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1573/1468/1542/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1574/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1574/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1574/1347/1541/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1579/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1579/1476/1543/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EnergoNuclear” – S.A.

 • Ordinul nr. 1579/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 159/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 159/2013 pentru stabilirea elementelor de siguranţă ale extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

 • Ordinul nr. 1595/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 608/76/1.595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 1596/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 696/1.596/63/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1596/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1596/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere

 • Ordinul nr. 16/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 16/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 16/2013 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 • Ordinul nr. 16/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 16/2013 pentru completarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 160/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 160/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE – ONU), la Geneva la 26 mai 2000

 • Ordinul nr. 160/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 160/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 • Ordinul nr. 1601/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1604/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1.604/2013 privind transferarea atribuţiilor cu profil energetic de la Direcţia politici industriale din cadrul Ministerului Economiei la Departamentul pentru Energie

 • Ordinul nr. 161/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 161/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 161/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011

 • Ordinul nr. 1613/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1613/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Ordinul nr. 1616/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 162/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 162/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1632/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 496/1.632/65/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 164/2013, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

  Ordinul nr. 164/2013 privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

 • Ordinul nr. 1641/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 354/1641 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 1641/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1641/2013

 • Ordinul nr. 1642/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 • Ordinul nr. 1644/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.644/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere

 • Ordinul nr. 1645/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

 • Ordinul nr. 165/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 165/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 1651/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1651/2013 privind aprobarea Procedurii de selecţie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine

 • Ordinul nr. 1661/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1661/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013

 • Ordinul nr. 1662/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1662/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013

 • Ordinul nr. 1663/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.663/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1673/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

 • Ordinul nr. 168/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 168/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013

 • Ordinul nr. 1681/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 • Ordinul nr. 1683/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordinul nr. 1684/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1685/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 169/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 • Ordinul nr. 1696/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.696/2013 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale

 • Ordinul nr. 17/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2013 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012

 • Ordinul nr. 17/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 17/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011

 • Ordinul nr. 17/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

 • Ordinul nr. 170/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 170/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013

 • Ordinul nr. 170/2013, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 170/3423/2013 privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii

 • Ordinul nr. 170/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 170/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1704/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

 • Ordinul nr. 171/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 171/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 171/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1711/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

 • Ordinul nr. 1714/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 1721/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.721/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru primirea, verificarea şi acceptarea licenţelor FLEGT

 • Ordinul nr. 1722/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 • Ordinul nr. 173/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 173/515/180/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1730/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1730/2213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1731/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1731/2212/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1735/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2041/1735/2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Ordinul nr. 1736/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 1738/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1738/2013 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 18 septembrie 2020, cu maturitate de 7 ani şi cupon 4,625%, în sumă de minimum 250 milioane EUR şi maximum 500 milioane EUR, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 1739/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 174/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 174/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială Medico Science – S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stem hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stem mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical

 • Ordinul nr. 174/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 174/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013

 • Ordinul nr. 1743/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1743/2013 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 175/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 175/2013 pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 • Ordinul nr. 1750/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.750/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1758/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1758/2013 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT – RO – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 1760/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1.760/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1765/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1765/2255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TELETRANS S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1766/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1766/2254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1768/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1768/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii, indicativ GE 056-2013″

 • Ordinul nr. 1769/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1036/1464/1769/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Sere şi Pepiniere” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1770/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.770/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 • Ordinul nr. 1775/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1775/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 825/2009 privind evidenţa statistică a acţiunilor deţinute de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, la Compania Naţională Loteria Română – S.A., Compania Naţională Imprimeria Naţională – S.A., CEC BANK – S.A., precum şi a altor participaţii deţinute de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1778/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1778/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri”, indicativ GEx 009 – 2013

 • Ordinul nr. 1778/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.778/2013 pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 • Ordinul nr. 1778/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

 • Ordinul nr. 178/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 178/2013 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, Medium Term Notes printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1,5 miliarde dolari SUA, cu o scadenţă de minimum 10 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 1786/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1786/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1792/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1.792/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1794/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1794/2013 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 • Ordinul nr. 1794/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1794/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 18/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 18/2013 privind desemnarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea şi a Adunării Generale Extraordinare ale Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013

 • Ordinul nr. 18/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 18/2013 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale

 • Ordinul nr. 18/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2013 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional

 • Ordinul nr. 180/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 180/2013 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 180/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1808/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.808/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 • Ordinul nr. 181/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 181/2013 privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România

 • Ordinul nr. 1813/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1813/2013 privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne – IMI la nivel naţional

 • Ordinul nr. 1817/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1817/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1819/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă

 • Ordinul nr. 1825/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 360/1825/2080/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1827/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 362/1827/2082/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” – S.A.

 • Ordinul nr. 1828/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 366/1828/2090/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Unitatea de Execuţie Foraje Motru” – S.A.

 • Ordinul nr. 1829/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 397/1829/2182/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A., Rovinari

 • Ordinul nr. 1833/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 361/1833/2081/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICA SERV – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 184/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 185/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 185/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 84/2013