• Ordinul nr. 1095/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1095/2013 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse

 • Ordinul nr. 11/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 11/2013 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 • Ordinul nr. 11/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

 • Ordinul nr. 11/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 • Ordinul nr. 110/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.110/2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea “I.M. – 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”

 • Ordinul nr. 110/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 110/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006

 • Ordinul nr. 1100/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1100/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 111/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 111/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

 • Ordinul nr. 111/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 111/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 111/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 111/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 111/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 1110/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.110/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1110/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1110/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN ROTLINES LEASING INTERNATIONAL – S.A.

 • Ordinul nr. 1118/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1118/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 112/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 112/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 112/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 112/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare

 • Ordinul nr. 112/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.112/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.45/2013

 • Ordinul nr. 112/2013, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

 • Ordinul nr. 1120/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 • Ordinul nr. 1121/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.121/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 “Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1122/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1122/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

 • Ordinul nr. 1124/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1124/2013 privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Ordinul nr. 1125/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 – pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 • Ordinul nr. 1126/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1.126/2.487/1.321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 1127/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1127/93182/2488/1320/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 1128/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1128/2013 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1129/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1129/2013 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 113/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 113/2013 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 113/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 113/2013 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 1130/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1130/2013 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 • Ordinul nr. 1131/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1131/5173/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1131/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.131/2013 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 • Ordinul nr. 1132/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1133/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1133/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1133/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.133/2013 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla

 • Ordinul nr. 1134/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1134/2013 privind acceptarea Codului din 2011 pentru implementarea instrumentelor OMI obligatorii, adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1054(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1137/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.137/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de garanţie pentru tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1139/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 114/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.114/2013 privind abrogarea numărului curent 312 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.90/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 114/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 114/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1141/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.141/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1142/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1.142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

 • Ordinul nr. 1145/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1145/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

 • Ordinul nr. 115/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 115/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”

 • Ordinul nr. 1150/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1150/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 1152/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1152/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 116/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

 • Ordinul nr. 116/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 116/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 116/2013 privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1162/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1162/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1162/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1162/1879/2013 pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 1163/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1163/2013 pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 117/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 117/2013 privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 117/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 1170/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1170/606/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 1176/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.176/2013 privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 150/2011

 • Ordinul nr. 119/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 119/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Ordinul nr. 1192/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1192/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1196/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

 • Ordinul nr. 12/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 12/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Ordinul nr. 12/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2013 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

 • Ordinul nr. 12/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 12/2013 privind modificarea şi completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Ordinul nr. 1200/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

 • Ordinul nr. 1207/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.207/2013 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1209/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 121/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 121/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1210/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R. – SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Ordinul nr. 1213/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Intervenţii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1214/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1214/2013 pentru completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 1214/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1214/1274/1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1215/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1215/2013 privind aprobarea constituirii Consiliului Naţional pentru Bolile Rare

 • Ordinul nr. 1216/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1216/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1216/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1216/2013 pentru modificarea secţiunii 2.2 “Cerinţe privind sistemul de management al calităţii” a cap. II “Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental” din Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CPPZI “Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental”, ediţia 1/2011, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 69/2012

 • Ordinul nr. 1217/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1217/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – Centrul de transplant tisular os, tendon, piele pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele

 • Ordinul nr. 1218/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1218/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1219/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1219/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 122/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 122/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 122/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 122/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 • Ordinul nr. 1220/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1220/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1221/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1221/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii

 • Ordinul nr. 1222/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1222/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1223/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1223/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de cord

 • Ordinul nr. 1224/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1224/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1225/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1225/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1225/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 • Ordinul nr. 1226/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1226/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1227/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1227/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1227/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1869/1227/2013 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

 • Ordinul nr. 1228/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 • Ordinul nr. 1228/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1228/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1229/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1229/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1229/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Ordinul nr. 123/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

 • Ordinul nr. 1230/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1230/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială “Sapiens Medical Center” – S.R.L., punctul de lucru situat în municipiul Bucureşti, strada Popa Nan nr. 111-113, sectorul 1, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 1231/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1231/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 1231/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin nr. 1231/2013 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică

 • Ordinul nr. 1234/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1235/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei