• Ordinul nr. 906/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 906/302/2013 privind declasificarea unor documente

 • Ordinul nr. 907/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 91/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 2.142/91/2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 91/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 • Ordinul nr. 912/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2019/564/912/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 914/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 914/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 914/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 914/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale Societatea de Certificare ICECON CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 915/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 915/636/2013 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 • Ordinul nr. 917/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluţiei A.761(18) – Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum şi a Rezoluţiei MSC.55(66) – Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

 • Ordinul nr. 917/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 917/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie

 • Ordinul nr. 918/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 918/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2013

 • Ordinul nr. 918/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 918/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 • Ordinul nr. 918/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 918/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Ordinul nr. 919/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 919/2013 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a doua oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 • Ordinul nr. 92/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 2.141/92/2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 92/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Ordinul nr. 92/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 92/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 • Ordinul nr. 92/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M92/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 920/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 922/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 922/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

 • Ordinul nr. 923/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 923/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 927/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 927/2013 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2013 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 • Ordinul nr. 93/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 93/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 93/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată

 • Ordinul nr. 931/2013, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 2176/931/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 93182/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1127/93182/2488/1320/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 933/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 933/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 938/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

 • Ordinul nr. 94/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 94/2013 pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

 • Ordinul nr. 94/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

 • Ordinul nr. 94/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 94/2013 pentru suspendarea aplicării prevederilor pct. 2.3 din Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013

 • Ordinul nr. 94/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 942/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 942/653/471/2013 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 943/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 • Ordinul nr. 946/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 946/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 946/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 946/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 • Ordinul nr. 947/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 947/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 947/2013 privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile

 • Ordinul nr. 948/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 948/2013 pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1047(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 949/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 949/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 949/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 949/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014

 • Ordinul nr. 95/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 957/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 958/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 959/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 959/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 959/2013 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului “Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 96/2013, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 96/2013 privind modificarea şi completarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002

 • Ordinul nr. 96/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 961/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 961/536/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 962/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 962/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti

 • Ordinul nr. 962/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 843/962/628/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

 • Ordinul nr. 964/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 964/2013 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 966/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 966/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013

 • Ordinul nr. 968/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 968/2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 969/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 969/2013 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 • Ordinul nr. 970/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 970/648/2013 privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 • Ordinul nr. 973/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 973/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013

 • Ordinul nr. 978/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 978/2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 98/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 98/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 98/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M98/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea “L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare”

 • Ordinul nr. 980/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 980/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 982/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 989/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 989/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 99/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 • Ordinul nr. 99/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 99/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.

 • Ordinul nr. 990/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 990/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 998/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 998/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 “Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”

 • Ordinul nr. 999/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 999/2013 privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 “Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008