• Ordinul nr. 653/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.282/653/1.267/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 653/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 6537/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6537/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 654/2013 pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.281/654/1.263/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 655/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 655/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ANI LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 655/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 682/450/655/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 “Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 655/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.286/655/1.262/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 6556/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

 • Ordinul nr. 6576/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6576/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 • Ordinul nr. 658/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 658/2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

 • Ordinul nr. 6584/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6584/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

 • Ordinul nr. 659/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 659/2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I-V la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 • Ordinul nr. 659/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 659/2013 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012

 • Ordinul nr. 659/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordinul nr. 66/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 66/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 66/2013 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 66/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 66/2013 privind modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Ordinul nr. 660/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 660/2013 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 67/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 67/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 • Ordinul nr. 677/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 68/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.68/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Ordinul nr. 68/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 68/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică

 • Ordinul nr. 681/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 681/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 • Ordinul nr. 682/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 682/450/655/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 “Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 688/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

 • Ordinul nr. 689/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 689/2013 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 69/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 69/2013 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 69/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 69/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale – Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.

 • Ordinul nr. 691/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 691/261/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 692/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 693/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 693/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CAMAD LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 696/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 696/1.596/63/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 697/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 827/697/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 698/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 698/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 • Ordinul nr. 7/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 7/2013 pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 7/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 7/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Ordinul nr. 7/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 7/2013 privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 • Ordinul nr. 7/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 7/2013 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 7/2013, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 7/2013 referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane

 • Ordinul nr. 7/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital

 • Ordinul nr. 70/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 70/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 702/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 702/2013 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013

 • Ordinul nr. 703/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Ordinul nr. 707/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 707/2013 privind aprobarea repartizării cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 • Ordinul nr. 71/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări

 • Ordinul nr. 71/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012

 • Ordinul nr. 71/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale – Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” – S.A.

 • Ordinul nr. 710/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 713/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 • Ordinul nr. 715/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 715/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 72/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.72/2013 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale emise în perioada 1990-2012

 • Ordinul nr. 72/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 72/2013 privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne

 • Ordinul nr. 72/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 72/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

 • Ordinul nr. 721/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 721/2013 pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 • Ordinul nr. 724/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 724/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale

 • Ordinul nr. 725/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 725/2013 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

 • Ordinul nr. 728/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 728/2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Ordinul nr. 73/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte

 • Ordinul nr. 73/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 73/2013 privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare

 • Ordinul nr. 73/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică

 • Ordinul nr. 730/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 730/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 • Ordinul nr. 732/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 732/2013 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 • Ordinul nr. 732/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 • Ordinul nr. 733/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 • Ordinul nr. 738/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 738/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 • Ordinul nr. 738/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 738/2013 privind abrogarea pct. 4 al art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 739/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 739/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 74/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013

 • Ordinul nr. 740/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 740/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 • Ordinul nr. 740/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 740/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 740/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 740/2013 privind prospectele de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013

 • Ordinul nr. 744/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 744/2013 privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România

 • Ordinul nr. 745/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 745/2013 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate

 • Ordinul nr. 746/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 746/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MERCUR LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 75/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 75/2013 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 82/2013, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2013

 • Ordinul nr. 75/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 75/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

 • Ordinul nr. 750/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 450/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EURO LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 751/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 751/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale SICARO LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 753/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 76/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 608/76/1.595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 76/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 76/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 • Ordinul nr. 765/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 765/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

 • Ordinul nr. 766/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 766/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 767/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 767/2013 pentru modificarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Române, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.294/2012

 • Ordinul nr. 768/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 768/2013 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente

 • Ordinul nr. 77/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.77/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 pentru aprobarea “Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale”

 • Ordinul nr. 77/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 77/2013 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus

 • Ordinul nr. 771/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 771/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor forestiere, compensarea pierderii de venit

 • Ordinul nr. 773/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 773/2013 pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Ordinul nr. 774/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

 • Ordinul nr. 78/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 78/2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014

 • Ordinul nr. 784/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 784/2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 şi 2 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) – păsări

 • Ordinul nr. 785/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 785/2013 pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Ordinul nr. 788/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 788/2013 privind modificarea art. III din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.640/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

 • Ordinul nr. 79/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 79/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 79/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 79/2013 pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale