• Ordinul nr. 564/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 564/2013 pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 564/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2019/564/912/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 5648/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

 • Ordinul nr. 565/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 565/1.549/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

 • Ordinul nr. 567/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 567/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 568/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 568/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordinul nr. 57/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale

 • Ordinul nr. 57/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

 • Ordinul nr. 573/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 574/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 574/2013 privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Ordinul nr. 577/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1035/577/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 578/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 578/2013 pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013

 • Ordinul nr. 579/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1033/579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Ordinul nr. 58/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 58/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 58/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.58/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari

 • Ordinul nr. 581/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 581/3.848/2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003

 • Ordinul nr. 583/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 583/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

 • Ordinul nr. 585/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 • Ordinul nr. 587/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 587/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 587/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 587/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 587/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 587/2013 privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Ordinul nr. 59/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 • Ordinul nr. 59/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 59/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune şi de dare în administrare pentru explorare şi pentru modificarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

 • Ordinul nr. 590/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 590/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi

 • Ordinul nr. 5910/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 5910/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

 • Ordinul nr. 592/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 592/1283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 594/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

 • Ordinul nr. 599/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 599/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 6/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 6/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 • Ordinul nr. 6/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 6/2013 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 6/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 • Ordinul nr. 6/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 – pachet a – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

 • Ordinul nr. 6/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 6/2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 6/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 6/2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Ordinul nr. 6/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 6/2013 privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale în oraşul Motru, judeţul Gorj, realizată de furnizorul de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A.

 • Ordinul nr. 60/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 60/2013 privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 • Ordinul nr. 60/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare

 • Ordinul nr. 60/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

 • Ordinul nr. 60/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 60/512/1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 600/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordinul nr. 601/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 601/2013 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice

 • Ordinul nr. 605/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 605/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

 • Ordinul nr. 606/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 606/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1170/606/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 607/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 607/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare

 • Ordinul nr. 608/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări

 • Ordinul nr. 608/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 608/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 608/76/1.595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 608/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 609/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 609/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Ordinul nr. 61/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 61/2013 privind completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 37/2013

 • Ordinul nr. 61/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale

 • Ordinul nr. 61/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 61/2013 pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007

 • Ordinul nr. 613/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

 • Ordinul nr. 614/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Ordinul nr. 617/2012, Oficiul Român pentru Adopţii

  Ordinul nr. 617/2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz

 • Ordinul nr. 618/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 62/2013, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Ordinul nr. 62/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 62/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională

 • Ordinul nr. 62/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

 • Ordinul nr. 621/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 621/2013 privind publicarea Protocolului adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013

 • Ordinul nr. 6211/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6211/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 622/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 622/2013 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile educaţiei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013

 • Ordinul nr. 622/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 622/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 622/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 623/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 623/2013 pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.087 (2013) şi nr. 2.094 (2013) privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană

 • Ordinul nr. 6239/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6239/2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 628/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 843/962/628/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

 • Ordinul nr. 63/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 696/1.596/63/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 63/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.63/2013 pentru aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare

 • Ordinul nr. 63/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 63/2013, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 63/2013 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 18/3.893/4.904/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 63/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor

 • Ordinul nr. 63/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 631/2013, Oficiul Român pentru Adopţii

  Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior

 • Ordinul nr. 631/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 631/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRIME LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 632/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 632/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 • Ordinul nr. 636/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Ordinul nr. 636/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 915/636/2013 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 • Ordinul nr. 6389/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6389/2012 privind aprobarea Programei de evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura italiană maternă şi a Programei de bacalaureat naţional la disciplina limba turcă modernă

 • Ordinul nr. 64/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 • Ordinul nr. 64/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare

 • Ordinul nr. 64/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 64/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 • Ordinul nr. 641/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 647/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 647/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Ordinul nr. 6478/2012, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 6478/2012 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară

 • Ordinul nr. 648/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 970/648/2013 privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 • Ordinul nr. 649/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.283/649/1.265/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 65/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 65/2013 privind aprobarea condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 65/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 496/1.632/65/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 65/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Ordinul nr. 65/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.65/2013 pentru modificarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 128/2008

 • Ordinul nr. 65/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 • Ordinul nr. 65/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen

 • Ordinul nr. 650/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.285/650/1.266/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 651/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.287/651/1.264/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 651/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

 • Ordinul nr. 6517/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 652/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.284/652/1.261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013