12 Noiembrie, 2019
 • Ordinul nr. 489/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 489/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FRIGO LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 4892/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4892/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 4893/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4893/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Educational Center” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 49/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

 • Ordinul nr. 49/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.49/2013 pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 • Ordinul nr. 490/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 490/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOBILIAR LEASING INVEST IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 490/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 490/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 4909/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4909/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

 • Ordinul nr. 4910/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4910/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii “Mihai Eminescu” din Timişoara

 • Ordinul nr. 4911/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4911/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

 • Ordinul nr. 4912/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4912/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 • Ordinul nr. 4923/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014

 • Ordinul nr. 4924/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 4925/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 493/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 493/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Ordinul nr. 4932/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4932/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Ordinul nr. 4959/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 • Ordinul nr. 496/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 496/1.632/65/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 4982/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de doctorat

 • Ordinul nr. 5/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 5/2013 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale

 • Ordinul nr. 5/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 5/2013 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 5/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 5/2013 pentru modificarea anexei la Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 • Ordinul nr. 5/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 5/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 5/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 5/2013 pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

 • Ordinul nr. 50/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 50/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 50/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale

 • Ordinul nr. 50/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 50/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.50/2.048/2013 privind unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţii pentru amplasarea de construcţii, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială

 • Ordinul nr. 501/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 501/2013 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 • Ordinul nr. 501/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

 • Ordinul nr. 502/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 502/2013 pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/fabricanţii autorizaţi

 • Ordinul nr. 5037/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5037/2013 privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat

 • Ordinul nr. 504/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

 • Ordinul nr. 505/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013

 • Ordinul nr. 506/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru completarea anexelor nr. 4 şi 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 • Ordinul nr. 507/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 507/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Ordinul nr. 5076/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5076/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei

 • Ordinul nr. 5077/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5077/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în turism” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr

 • Ordinul nr. 5078/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5078/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Iosif” din municipiul Galaţi

 • Ordinul nr. 508/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 51/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 • Ordinul nr. 51/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 51/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010

 • Ordinul nr. 51/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.

 • Ordinul nr. 5100/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5100/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 511/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 511/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 511/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 512/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

 • Ordinul nr. 512/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 512/2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare”

 • Ordinul nr. 512/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 60/512/1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 5142/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

 • Ordinul nr. 5144/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie

 • Ordinul nr. 515/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 515/2013 privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

 • Ordinul nr. 515/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 517/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 517/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordinul nr. 5173/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 1131/5173/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 5180/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5180/2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 • Ordinul nr. 52/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice

 • Ordinul nr. 52/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A.

 • Ordinul nr. 520/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 520/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 5200/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5200/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de radiologie” şi “asistent medical de laborator” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară “Fundeni” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 521/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 521/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 • Ordinul nr. 5211/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5211/2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

 • Ordinul nr. 528/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

 • Ordinul nr. 529/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 529/2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”

 • Ordinul nr. 5294/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5294/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 53/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 53/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol

 • Ordinul nr. 53/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 53/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

 • Ordinul nr. 532/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 532/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 5332/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5332/2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 536/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 961/536/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 5364/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 537/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 537/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1.068/537/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 • Ordinul nr. 539/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 5397/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5397/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 • Ordinul nr. 54/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 54/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi beneficiar

 • Ordinul nr. 54/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 54/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice

 • Ordinul nr. 540/2013, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 541/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 541/2013 pentru completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

 • Ordinul nr. 542/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 542/1.445/881/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 • Ordinul nr. 543/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 • Ordinul nr. 544/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte

 • Ordinul nr. 5451/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5451/2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 5455/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 5471/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5471/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Licurici” din satul Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi

 • Ordinul nr. 5472/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5472/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Tom şi Jerry” din municipiul Sibiu

 • Ordinul nr. 5473/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5473/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Dreamland” din localitatea Voluntari

 • Ordinul nr. 55/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 55/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 • Ordinul nr. 5533/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5533/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii “Apollonia” din Iaşi

 • Ordinul nr. 557/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 557/2013 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

 • Ordinul nr. 5578/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

 • Ordinul nr. 559/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 • Ordinul nr. 559/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 559/2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 56/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 56/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011

 • Ordinul nr. 5601/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5601/2013 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Little London” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 561/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1031/561/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 5610/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 5610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013

 • Ordinul nr. 563/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 563/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora