16 Iulie, 2019
 • Ordinul nr. 4020/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.020/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Paradis” din municipiul Iaşi

 • Ordinul nr. 403/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 403/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 4037/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.037/2013 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină “Copiii Harului” din municipiul Lugoj de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Harul” din municipiul Lugoj

 • Ordinul nr. 4038/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 4043/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 4048/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 4048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Ordinul nr. 4050/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 4050/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

 • Ordinul nr. 4060/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 4060/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 407/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 407/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

 • Ordinul nr. 409/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 409/2013 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 41/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 41/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă

 • Ordinul nr. 41/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 41/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 82/2013

 • Ordinul nr. 41/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 41/2012 privind aprobarea normei tehnice energetice Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00

 • Ordinul nr. 410/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013

 • Ordinul nr. 411/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 411/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013

 • Ordinul nr. 412/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 412/2981/2013 privind completarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 414/2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 414/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 37/2013

 • Ordinul nr. 415/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Ordinul nr. 416/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 • Ordinul nr. 418/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 418/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 4184/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 • Ordinul nr. 42/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 • Ordinul nr. 420/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 420/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 4204/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

 • Ordinul nr. 4205/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.20/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 • Ordinul nr. 4215/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.215/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 422/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014

 • Ordinul nr. 4229/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.229/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Sf. Theodor” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 423/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 423/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 4230/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.230/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. din municipiul Râmnicu Vâlcea

 • Ordinul nr. 4231/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.231/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Tic – Pitic” din municipiul Tulcea

 • Ordinul nr. 4232/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.232/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Paradisul Prichindeilor” din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 4233/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.233/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 “Samariteanul” din municipiul Suceava

 • Ordinul nr. 4234/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic “Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti

 • Ordinul nr. 4235/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.235/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ariel” din municipiul Ploieşti

 • Ordinul nr. 4236/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.236/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Axia” din municipiul Craiova

 • Ordinul nr. 424/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 424/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 425/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 425/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Ordinul nr. 426/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 426/2013 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

 • Ordinul nr. 427/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 427/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 428/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 428/2013 privind abrogarea pct. 5 şi 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 428/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 • Ordinul nr. 429/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 429/2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 80/2012

 • Ordinul nr. 43/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 43/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 43/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 43/2013 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 430/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 430/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale

 • Ordinul nr. 431/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 431/2012 privind aprobarea unor licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 431/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 431/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”

 • Ordinul nr. 435/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 435/2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordinul nr. 4353/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4353/2013 privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

 • Ordinul nr. 436/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 436/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea – Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 437/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 437/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 437/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 437/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 4383/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.383/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 • Ordinul nr. 44/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 • Ordinul nr. 44/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 330/44/2.178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

 • Ordinul nr. 44/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

 • Ordinul nr. 44/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

 • Ordinul nr. 443/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 443/2013 pentru completarea anexei nr. 1 “Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor

 • Ordinul nr. 446/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 446/2013 pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 4479/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4479/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 448/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 448/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 449/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 449/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 45/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 45/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice aferente

 • Ordinul nr. 45/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 45/2013 privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Ordinul nr. 45/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 45/2013 pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 450/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 682/450/655/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 “Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 450/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 450/2013 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme, model DR-435 T şi DR-135 T, producător Alinco, introduse pe piaţa din România de către Societatea “Mondo Plast” – S.R.L.

 • Ordinul nr. 450/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 450/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 452/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 452/2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”

 • Ordinul nr. 452/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013pentru Societatea Comercială “Electrica Furnizare” – S.A.,filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 454/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 • Ordinul nr. 456/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 • Ordinul nr. 458/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 458/2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”

 • Ordinul nr. 46/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 46/2013 pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012

 • Ordinul nr. 46/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 46/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 460/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 460/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie de lucrări de inginerie şi clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC Roşu – ed. 1999) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţieproiectare şi echipamente (FIDIC Galben – ed. 1999)

 • Ordinul nr. 462/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 462/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bacău, judeţul Bacău

 • Ordinul nr. 463/2013, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 463/2013 privind modificarea şi completarea tabelului prevăzut în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 148/2012

 • Ordinul nr. 465/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 465/2013 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei – S.A.

 • Ordinul nr. 466/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 466/2013 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Ordinul nr. 467/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

 • Ordinul nr. 468/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 47/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora

 • Ordinul nr. 471/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 471/2013 pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012

 • Ordinul nr. 471/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 476/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 476/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 478/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 478/2013 privind desfăşurarea activităţilor în domeniul transplantului

 • Ordinul nr. 48/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

 • Ordinul nr. 4813/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4813/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita

 • Ordinul nr. 4815/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4815/2013 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

 • Ordinul nr. 482/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 482/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 • Ordinul nr. 483/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 483/2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 485/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 485/2013 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Ordinul nr. 485/2013, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 485/2013 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 “Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund”

 • Ordinul nr. 486/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 486/2013 pentru numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 • Ordinul nr. 4872/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4872/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale “secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat

 • Ordinul nr. 4888/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4888/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani