26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 32/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] – COM (2013) 245 final

 • Hotărârea nr. 32/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 32/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 32/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 32/2013 privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 32/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 32/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2013 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 320/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie “Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 321/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării

 • Hotărârea nr. 322/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 323/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 324/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 325/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 326/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)

 • Hotărârea nr. 327/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 328/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 329/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Băiţa” – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 33/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2013 cu privire la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului – COM (2013) 246 final

 • Hotărârea nr. 33/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

 • Hotărârea nr. 33/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 33/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 33/2013 privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 33/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 330/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 331/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

 • Hotărârea nr. 332/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2013 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 13 Iunie 2013

 • Hotărârea nr. 333/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 334/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 • Hotărârea nr. 335/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 336/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2013 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia

 • Hotărârea nr. 337/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 338/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2013 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 34/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 34/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2013 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Hotărârea nr. 34/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 34/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 34/2013 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

 • Hotărârea nr. 34/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 340/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 • Hotărârea nr. 341/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 342/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

 • Hotărârea nr. 343/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 344/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Hotărârea nr. 345/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 346/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 347/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2013 privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) – Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013

 • Hotărârea nr. 349/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 35/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind “Finanţarea pe termen lung a economiei europene” – COM (2013) 150 final 2

 • Hotărârea nr. 35/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 35/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi a acordării ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi

 • Hotărârea nr. 35/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2013 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 • Hotărârea nr. 350/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 351/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Avioane” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 352/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 353/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2013 privind organizarea Conferinţei “Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice -oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României” în data de 3 iulie 2013, precum şi a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2-8 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 354/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2013 pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011

 • Hotărârea nr. 355/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 356/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2013 privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare

 • Hotărârea nr. 357/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 358/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 359/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2013 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 36/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2013 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final

 • Hotărârea nr. 36/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 • Hotărârea nr. 36/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 36/2013, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 36/2013 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

 • Hotărârea nr. 360/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 361/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”

 • Hotărârea nr. 362/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 363/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 364/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în domeniul public al oraşului Băile Govora şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora

 • Hotărârea nr. 365/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 366/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Giroc, Ghiroda, Periam, Uivar şi Variaş, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 367/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

 • Hotărârea nr. 368/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN 7 şi DN 2 – A2″

 • Hotărârea nr. 369/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

 • Hotărârea nr. 37/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2013 privind revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 37/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 37/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2013 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 • Hotărârea nr. 370/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 371/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2013 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 372/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 373/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2013

 • Hotărârea nr. 374/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 375/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 • Hotărârea nr. 376/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare ecluze – echipamente şi instalaţii”

 • Hotărârea nr. 377/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

 • Hotărârea nr. 378/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″

 • Hotărârea nr. 379/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 38/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2013 privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 38/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2013 privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 • Hotărârea nr. 38/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 38/2012 privind aprobarea Normei nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 • Hotărârea nr. 38/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 38/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0)

 • Hotărârea nr. 38/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

 • Hotărârea nr. 380/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 381/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2013 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 382/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2013 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 383/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 384/2013, Guvernul României

  Hotarârea nr. 384/2013 privind preluarea si darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orasului Zimnicea, judetul Teleorman, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea în domeniul public al statului si în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. a activitatilor de interes national în domeniul administrarii drumurilor nationale, încadrarea acestora în categoria functionala a drumurilor de interes national, trecerea unui sector de drum de interes national din domeniul public al statului si din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine în domeniul public al orasului Zimnicea, judetul Teleorman, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice

 • Hotărârea nr. 385/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela

 • Hotărârea nr. 386/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 • Hotărârea nr. 387/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2013 privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 388/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului