23 August, 2019
 • Hotărârea nr. 13/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 13/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE – COM (2013) 78 final

 • Hotărârea nr. 13/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 13/2013 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012

 • Hotărârea nr. 130/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

 • Hotărârea nr. 131/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

 • Hotărârea nr. 132/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 133/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2013 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 134/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2013 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 135/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 135/2013, Curtea de Conturi

  Hotărârea nr. 135/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010

 • Hotărârea nr. 136/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 137/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2013 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 138/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

 • Hotărârea nr. 139/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

 • Hotărârea nr. 14/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) – COM (2013) 27 final

 • Hotărârea nr. 14/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 14/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2013 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 24 februarie 2013

 • Hotărârea nr. 14/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 140/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 141/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 143/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

 • Hotărârea nr. 144/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Consiliul de Management al Apărării Cibernetice al NATO şi Serviciul Român de Informaţii privind cooperarea în domeniul apărării cibernetice, semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 145/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2013 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 146/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 147/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius

 • Hotărârea nr. 1470(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Hotărârea nr. 148/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2013 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 • Hotărârea nr. 149/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 15/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2013 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) – COM (2013) 31 final

 • Hotărârea nr. 15/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi a acordării acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Botoşani, Neamţ şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 15/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 15/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2013 privind demisia unui secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 15/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora

 • Hotărârea nr. 15/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 15/2013 privind radierea Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 • Hotărârea nr. 150/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 151/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2013 pentru completarea anexei nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 152/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 153/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2013 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 154/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2013 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 155/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 156/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 157/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 158/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 159/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 19,5 tone de motorină şi a acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 16/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a reţelelor şi a informaţiei în Uniune COM (2013) 48 final

 • Hotărârea nr. 16/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2013 privind numirea unui membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 16/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2013 privind trecerea unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 16/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2013, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 16/2013 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 160/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 160/2013 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 160/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 161/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 162/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Telecomunicaţii C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 163/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2013 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 164/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2013 privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte, Amenajare Judecătorie Vatra Dornei, Extindere sediu Tribunal Suceava, Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare, Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus, Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea, Sediu Judecătorie Orşova, Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj, Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)

 • Hotărârea nr. 165/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 166/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2013 pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final

 • Hotărârea nr. 167/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 168/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 169/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2013 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 17/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Hotărârea nr. 17/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 17/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2013 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 17/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 17/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 170/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2013 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013

 • Hotărârea nr. 171/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2013 privind aprobarea Programului de acţiuni pentru anul 2013 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 172/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 173/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 174/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui drum, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 175/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 176/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 177/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2013 privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 178/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 179/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 18/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 18/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 18/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2013 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Hotărârea nr. 18/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre nr. 18/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 180/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 181/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012

 • Hotărârea nr. 182/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 183/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 185/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 186/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011

 • Hotărârea nr. 186/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 186/2013 pentru aprobarea Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)”

 • Hotărârea nr. 187/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 188/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 189/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 19/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 19/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 19/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2013 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 19/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2013 privind completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 19/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 19/2013 privind aprobarea Normei nr. 4/2013 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 190/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 191/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 192/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 193/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2013 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 194/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 195/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2013 privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Călăraşi