25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 732/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 733/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 734/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 735/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

 • Hotărârea nr. 736/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale “Neghiniţă” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 737/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul “Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă”

 • Hotărârea nr. 738/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2013 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Hotărârea nr. 739/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 • Hotărârea nr. 74/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 74/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

 • Hotărârea nr. 74/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 74/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 74/2013 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională – COM (2013) 722 final

 • Hotărârea nr. 74/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 740/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 741/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 742/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 743/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 744/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare DN 66A km 0 + 000-km 3 + 847″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 745/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38 + 900-40 + 600″, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 746/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Hotărârea nr. 747/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 749/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2013 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 • Hotărârea nr. 75/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 75/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 • Hotărârea nr. 75/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012

 • Hotărârea nr. 75/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 750/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 751/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare DN 66A km 16+624-km 23+800″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 752/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2013 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014

 • Hotărârea nr. 753/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia”, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 754/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2013 privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Hotărârea nr. 755/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2013 privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

 • Hotărârea nr. 756/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare DN 16 km 72+200-74+000″, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 757/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Ceprohart – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 758/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Comalex – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 759/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA – S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 76/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 76/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială

 • Hotărârea nr. 76/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 76/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 76/2013 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 761/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 762/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 763/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Hotărârea nr. 764/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 765/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2013 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 • Hotărârea nr. 766/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2013 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie

 • Hotărârea nr. 767/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 768/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari

 • Hotărârea nr. 769/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 769/2013, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 769/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 • Hotărârea nr. 77/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2013 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 • Hotărârea nr. 770/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 771/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 772/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 773/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

 • Hotărârea nr. 774/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 775/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2013 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov”

 • Hotărârea nr. 776/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 777/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 778/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

 • Hotărârea nr. 779/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 78/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2013 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 780/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 • Hotărârea nr. 781/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 782/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2013 privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş

 • Hotărârea nr. 783/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 784/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

 • Hotărârea nr. 785/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 786/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 787/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 788/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

 • Hotărârea nr. 789/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 79/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

 • Hotărârea nr. 790/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 791/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 792/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

 • Hotărârea nr. 793/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 794/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICTCM – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 795/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 796/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 797/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 798/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 799/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 8/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 8/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 8/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 8/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013

 • Hotărârea nr. 80/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Hotărârea nr. 800/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 801/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare pasaj CF pe DN 7 km 237 + 051 la Râul Vadului”, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 802/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 803/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 804/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

 • Hotărârea nr. 805/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Hotărârea nr. 806/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

 • Hotărârea nr. 807/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 808/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 809/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2013 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 81/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2013 privind aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

 • Hotărârea nr. 811/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

 • Hotărârea nr. 812/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Drum expres Sebeş-Turda”

 • Hotărârea nr. 813/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007