22 Iulie, 2019
 • Hotărârea nr. 662/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare

 • Hotărârea nr. 663/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

 • Hotărârea nr. 664/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Ionică Eugen

 • Hotărârea nr. 665/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Rotea Cătălin Ştefan

 • Hotărârea nr. 666/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 667/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 668/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 669/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2013 privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 67/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 67/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de transpunere şi data de aplicare, precum şi data de abrogare a anumitor directive – COM (2013) 680 final

 • Hotărârea nr. 67/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

 • Hotărârea nr. 67/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 670/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori

 • Hotărârea nr. 671/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 672/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 673/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 – (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”

 • Hotărârea nr. 674/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Hotărârea nr. 675/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

 • Hotărârea nr. 676/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 677/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 678/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 68/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 68/2013 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

 • Hotărârea nr. 68/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei TIMIŞOARA ’89 ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 68/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 68/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 680/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene

 • Hotărârea nr. 681/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României

 • Hotărârea nr. 682/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Hotărârea nr. 683/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

 • Hotărârea nr. 684/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

 • Hotărârea nr. 685/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri

 • Hotărârea nr. 686/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”

 • Hotărârea nr. 687/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către domnul Dogariu Eugen

 • Hotărârea nr. 688/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2013 privind numirea domnului Dogariu Eugen în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 689/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dogariu Eugen din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de prefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 69/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 69/2013 privind bugetul Senatului pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 69/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

 • Hotărârea nr. 69/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 69/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 690/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică “Podul rutier la Argineşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371″, judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 691/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 692/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Hotărârea nr. 693/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 • Hotărârea nr. 694/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 695/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Luxemburg la 1 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 696/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Hotărârea nr. 697/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 698/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2013 privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 699/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2013 pentru aprobarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 18 septembrie 2002

 • Hotărârea nr. 7/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 7/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 7/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Hotărârea nr. 7/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012

 • Hotărârea nr. 7/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012

 • Hotărârea nr. 70/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 70/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 70/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2013 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a Asociaţiei Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania

 • Hotărârea nr. 70/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2013 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 700/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 701/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea unui stoc de urgenţă

 • Hotărârea nr. 702/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna septembrie în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 703/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 704/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • Hotărârea nr. 705/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 706/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 707/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2013 pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005

 • Hotărârea nr. 708/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”

 • Hotărârea nr. 709/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2013 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 71/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 71/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 710/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

 • Hotărârea nr. 711/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 711/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 711/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 712/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile septembrie şi octombrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

 • Hotărârea nr. 713/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

 • Hotărârea nr. 714/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 715/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnate la Bucureşti la 12 martie 2007

 • Hotărârea nr. 715/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 715/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 716/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873″

 • Hotărârea nr. 717/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 718/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

 • Hotărârea nr. 719/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 72/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

 • Hotărârea nr. 72/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Hotărârea nr. 72/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea modificării şi completării Normei “Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-IV/0)”

 • Hotărârea nr. 72/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2013 privind modificarea articolului 5 din Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Hotărârea nr. 72/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2010 al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 720/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Crăiţă Silvia din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 721/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin

 • Hotărârea nr. 722/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 723/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu

 • Hotărârea nr. 724/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2013 privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 725/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 726/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 727/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 • Hotărârea nr. 728/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2013 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 729/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

 • Hotărârea nr. 73/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 73/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhivă al Camerei Notarilor Publici

 • Hotărârea nr. 73/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 73/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 73/2013 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 73/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 730/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 731/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului