21 Martie, 2019
 • Anexa din 15.01.2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România din 15.01.2013

 • Anexa din 22.07.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor din 22.07.2013

 • Anexa din 01.11.2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Anexa cuprinzând Codul de procedură disciplinară din 01.11.2013

 • Anexele din 01.02.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Anexele nr. 1-12 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Anexele din 12.02.2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 12/2013 privind modificarea şi completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Anexa din 27.03.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din 27.03.2013

 • Anexele din 15.07.2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Anexele nr. I-IV la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2013 privind modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012, din 15.07.2013

 • Anexa din 18.12.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate din 18.12.2013

 • Anexele din 03.04.2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 174/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montana” şi 214 „Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, din 03.04.2013

 • Anexele din 29.04.2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a-7-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special din 29.04.2013

 • Anexele din 24.04.2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Anexele nr. 1-8 la Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2012, din 24.04.2013

 • Anexa din 15.02.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Anexa la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 249/2013 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni din 15.02.2013

 • Anexele din 17.05.2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative din 17.05.2013

 • Anexele din 18.12.2013, Parlamentul României

  Anexele nr. 1, 2 şi 4-10 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, din 18.12.2013

 • Anexele din 29.03.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-41 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Anexa din 24.07.2013, Guvernul României

  Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013-2020

 • Anexa din 23.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 563/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 23.04.2013

 • Anexa din 25.04.2013, Ministerul Transporturilor

  Anexa cuprinzând Programa de şcolarizare din 25.04.2013

 • Anexele din 15.05.2013, Ministerul Transporturilor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013

 • Anexele din 09.10.2013, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, din 09.10.2013

 • Anexele din 21.06.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Anexele nr. 1-30 la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 848/2013 pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare din 21.06.2013

 • Anexele din 06.08.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-47 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 961/536 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Anexele din 14.11.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Anexa din 06.06.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Anexă la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.121/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 “Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ din 06.06.2013

 • Anexa din 01.10.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.133/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, din 01.10.2013

 • Anexa din 10.06.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Anexa cuprinzând Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ din 10.06.2013

 • Anexele din 13.05.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, din 13.05.2013

 • Anexele din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară din 10.10.2013

 • Anexa din 21.12.2012, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.336/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor dedecontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 21.12.2012

 • Anexele din 07.11.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexele 1-6 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.342/2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală din 07.11.2013

 • Anexele din 11.11.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.347/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, din 11.11.2013

 • Anexa din 11.07.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.544/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garanţie pentru Tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, din 11.07.2013

 • Anexa din 23.12.2013, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, din 23.12.2013

 • Anexele din 02.07.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază şi a Catalogului naţional al materialelor de bază din 02.07.2013

 • Anexele din 02.10.2013, Ministerul Economiei

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului economiei nr. 2.004/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei din 02.10.2013

 • Anexa din 17.12.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, din 17.12.2013

 • Anexele din 01.08.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.411/2013 pentru completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012, din 01.08.2013

 • Anexele din 01.08.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.413/2013 pentru completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012, din 01.08.2013

 • Anexele din 01.08.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.414/2013 pentru completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012, din 01.08.2013

 • Anexa din 18.01.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa privind Conţinutul educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate din 18.01.2013

 • Anexa din 01.02.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar din 01.02.2013

 • Anexa din 11.10.2012, Ministerul Justiţiei

  Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

 • Anexele din 15.04.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.548/2013 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani

 • Anexele din 19.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.815/2013 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal din 19.08.2013

 • Anexa din 31.08.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  cuprinzând anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.210/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor” din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul II – Anul climatic tip pentru Municipiul Bucureşti. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  “Volumul III – Anul climatic tip pentru Municipiul Braşov. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul IV – Anul climatic tip pentru Municipiul Cluj-Napoca. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul V – Anul climatic tip pentru Municipiul Constanţa. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul VI – Anul climatic tip pentru Municipiul Craiova. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul VII – Anul climatic tip pentru Municipiul Deva. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul VIII – Anul climatic tip pentru Municipiul Galaţi. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul IX – Anul climatic tip pentru Municipiul Iaşi. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013

 • Anexa din 26.06.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Anexa cuprinzând “Volumul X – Anul climatic tip pentru Municipiul Timişoara. Date climatice orare” la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor din 26.06.2013