24 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 175/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 175/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

 • Ordinul nr. 1750/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013

 • Ordinul nr. 1751/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1751/2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală

 • Ordinul nr. 1751/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1751/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-4/2012

 • Ordinul nr. 1752/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1752/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie, indicativ NP 129-2011

 • Ordinul nr. 176/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 176/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 • Ordinul nr. 176/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1768/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1768/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

 • Ordinul nr. 1768/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 • Ordinul nr. 177/2012, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 177/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 177/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 177/2012 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 177/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 177/2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1775/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1775/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi, indicativ GP 116-2011

 • Ordinul nr. 178/2012, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 178/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 178/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 178/2012 privind validarea componenţei Comitetului Naţional de Iniţiativă

 • Ordinul nr. 1780/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1780/2011 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.156/2011 privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

 • Ordinul nr. 1783/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1783/2012 pentru modificarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004

 • Ordinul nr. 179/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 179/2012 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 • Ordinul nr. 1790/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 1793/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1793/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 1795/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1795/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului al Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 18/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 18/2012 pentru modificarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, pentru ajustarea unor sume exprimate în euro

 • Ordinul nr. 18/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011

 • Ordinul nr. 18/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 18/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice

 • Ordinul nr. 18/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 18/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 18/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2012 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş

 • Ordinul nr. 180/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 180/2012 privind completarea anexei nr. 2 Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 • Ordinul nr. 1804/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1804/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii

 • Ordinul nr. 1805/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1805/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Hidroserv Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1806/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1806/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1807/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1807/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Haţeg – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1808/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1808/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1809/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1809/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 181/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 181/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11

 • Ordinul nr. 181/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 181/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 1811/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1811/2012 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV – S.R.L. pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 182/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 182/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1822/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1822/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 1823/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1823/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 • Ordinul nr. 183/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 183/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 • Ordinul nr. 183/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 183/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1834/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1834/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

 • Ordinul nr. 185/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 185/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 187/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 187/2012 privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 187/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 187/2012 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 1879/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1879/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 188/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 188/2012 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 189/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 189/2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, operaţiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate

 • Ordinul nr. 19/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 19/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 19/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 19/2012 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi specializate de pază şi protecţie

 • Ordinul nr. 19/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 19/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 19/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 19/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 • Ordinul nr. 190/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 190/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, şi pentru stabilirea modelului listei nominale cuprinzând vehiculele utilizate pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura rutieră de transport de interes naţional

 • Ordinul nr. 191/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 191/2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 • Ordinul nr. 191/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 191/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 • Ordinul nr. 191/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 191/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 1913/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1913/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 192/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 192/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 192/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

 • Ordinul nr. 192/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 192/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 1921/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1921/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIŢA – S.A. Piatra-Neamţ filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1922/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1922/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – Icemenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1924/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1925/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1926/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1927/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1928/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1928/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Curtea de Argeş – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1929/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1929/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică Opcom – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 193/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 193/2012 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

 • Ordinul nr. 1943/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1943/2011 privind publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 27 iunie 2011 şi la 12 decembrie 2011, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

 • Ordinul nr. 1948/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1948/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino Bucureşti pe anul 2011

 • Ordinul nr. 1950/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1951/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1951/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 197/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj

 • Ordinul nr. 198/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 198/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 198/2012, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Ordinul nr. 198/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 199/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 199/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020

 • Ordinul nr. 2/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 2/2012 privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecţiei juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiurilor

 • Ordinul nr. 2/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 2/2012 privind participarea forţelor Armatei României la exerciţii sau antrenamente multinaţionale

 • Ordinul nr. 2/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 2/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.310(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010

 • Ordinul nr. 2/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013

 • Ordinul nr. 2/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 • Ordinul nr. 2/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 2/2012 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare

 • Ordinul nr. 20/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 20/2012 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 20/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 20/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MIDAL LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 20/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

 • Ordinul nr. 20/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 20/2012 pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 • Ordinul nr. 20/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 20/2012 pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 • Ordinul nr. 20/2012, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 20/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Ordinul nr. 200/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 200/2012 pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

 • Ordinul nr. 2010/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2010/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Fortul 13 Jilava din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 2011/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2011/2012 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călăraşilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2012/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2012/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a monumentului de for public Nimfa adormită din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2013/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2013/2012 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa Constantin Ionescu din str. Baia Baciului nr. 10, oraşul Slănic, judeţul Prahova

 • Ordinul nr. 2014/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2014/2012 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2018/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2018/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 202/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 202/2012 pentru publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 septembrie 2011 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 decembrie 2011, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2012 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992

 • Ordinul nr. 2028/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară