22 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 16/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 16/2012 privind aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

 • Ordinul nr. 16/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 16/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 16/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2011

 • Ordinul nr. 16/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 16/2012 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 • Ordinul nr. 1605/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, precum şi al formularului Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost

 • Ordinul nr. 1607/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1607/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

 • Ordinul nr. 161/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 161/2012 pentru completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011

 • Ordinul nr. 161/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 161/2012 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 Sprijin pentru zona montană defavorizată, 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană şi 214 Plăţi de agromediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2012

 • Ordinul nr. 1614/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

 • Ordinul nr. 1614/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1614/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2012

 • Ordinul nr. 1616/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1616/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1623/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1623/2012 privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

 • Ordinul nr. 163/2012, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 163/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

 • Ordinul nr. 163/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 163/2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 163/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 163/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 • Ordinul nr. 1635/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1635/2012 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004

 • Ordinul nr. 1635/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1635/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1638/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1638/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale METROM – S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1639/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1639/2012 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 164/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 164/2012 privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională

 • Ordinul nr. 164/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 164/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 164/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 164/2011 pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 1640/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1640/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011

 • Ordinul nr. 1640/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1640/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite princor Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

 • Ordinul nr. 1645/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1645/2012 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 1647/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1647/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale TOHAN – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM- S.A.

 • Ordinul nr. 1648/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1648/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Dobrogea- S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 165/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 • Ordinul nr. 165/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 165/2012 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2012, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

 • Ordinul nr. 1653/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1653/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Tarifele pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011

 • Ordinul nr. 1655/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1655/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-3/2012

 • Ordinul nr. 1656/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1656/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 1658/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1658/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 1658/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1658/2012 pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave

 • Ordinul nr. 1659/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1659/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 166/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 • Ordinul nr. 166/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 166/2012 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică

 • Ordinul nr. 166/2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 166/2012 privind constituirea Comitetului Naţional Consultativ pentru Achiziţii Publice

 • Ordinul nr. 1662/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 • Ordinul nr. 1667/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1667/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1668/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1668/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1668/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1668/2012 privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea

 • Ordinul nr. 1668/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

 • Ordinul nr. 1669/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1669/2012 privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti

 • Ordinul nr. 1669/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1669/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1670/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1670/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Moldova – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1670/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1670/2011 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1672/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1672/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti

 • Ordinul nr. 1674/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1674/2012 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012

 • Ordinul nr. 1675/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1675/2012 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2012-2014, precum şi a Listei proiectelor şi a bugetului aferent acestora

 • Ordinul nr. 1679/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1679/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 335(90) a Comitetului Securităţii Maritime din 22 mai 2012

 • Ordinul nr. 1679/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1679/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 168/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 168/2012 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne

 • Ordinul nr. 168/2012, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 168/2012 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1681/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1681/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, precum şi al formularului Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost

 • Ordinul nr. 1684/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1684/2012 pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat

 • Ordinul nr. 1684/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1684/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1685/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1685/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Banat – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1685/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1685/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1686/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1686/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Plopeni – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1687/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1687/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Oltenia – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1688/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1688/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1689/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1689/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale F.A. CUGIR – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1690/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 • Ordinul nr. 1692/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1692/2012 pentru modificarea art. 15 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

 • Ordinul nr. 1696/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1696/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Muntenia – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1697/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1697/2012 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului Prima casă, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 1697/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 • Ordinul nr. 1698/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1698/2012 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 17/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

 • Ordinul nr. 17/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008

 • Ordinul nr. 17/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2012 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială Depomureş – S.A. Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 17/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 17/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 483/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

 • Ordinul nr. 17/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 17/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 17/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 17/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 17/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

 • Ordinul nr. 170/2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 170/2012 privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 170/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 170/2012 privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

 • Ordinul nr. 1701/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1701/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1702/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1702/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 1705/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1705/2011 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 • Ordinul nr. 1708/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1708/2012 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

 • Ordinul nr. 1709/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 171/2012, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 171/2012 privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 102/2007

 • Ordinul nr. 171/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 171/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rutier şi pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului internelor nr. 29/206/2002 pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România şi Registrul Auto Român, precum şi ai Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 • Ordinul nr. 171/2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 171/2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

 • Ordinul nr. 1713/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1713/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA

 • Ordinul nr. 1714/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1714/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1714/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

 • Ordinul nr. 1717/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1717/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

 • Ordinul nr. 172/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 172/2012 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de reconversie profesională a poliţiştilor la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1720/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012

 • Ordinul nr. 1721/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1721/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1722/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1722/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1724/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1724/2011 pentru aprobarea componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale Comisiei superioare medico-legale de pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, precum şi a componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare

 • Ordinul nr. 1725/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1725/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 174/2012, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 174/2012 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

 • Ordinul nr. 174/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1749/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1749/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011