20 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1407/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1407/2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 141/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 141/2012 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială

 • Ordinul nr. 141/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 141/2012 pentru completarea art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

 • Ordinul nr. 141/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 141/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

 • Ordinul nr. 1410/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1410/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1411/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1411/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Curtea de Argeş – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1412/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1412/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1413/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1413/2012 pentru publicarea acceptării unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), 1965, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia FAL.8(32) a Comitetului de Facilitare din 7 iulie 2005 şi prin Rezoluţia FAL.10(35) a Comitetului de Facilitare din 16 ianuarie 2009

 • Ordinul nr. 1413/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1413/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1414/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1414/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Haţeg – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1415/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1415/2012 privind modificarea temporară a unui tarif perceput de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română

 • Ordinul nr. 1415/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1415/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1416/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1416/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1417/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1417/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – Icemenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1417/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1417/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condiţiilor de acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care aparţin navigaţiei pe Rin

 • Ordinul nr. 1418/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1418/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1419/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1419/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIŢA – S.A. Piatra-Neamţ filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 142/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 142/2012 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor ordine ale ministrului apărării naţionale

 • Ordinul nr. 142/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 142/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 • Ordinul nr. 142/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 142/2012 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale Industrial Parc – S.R.L.

 • Ordinul nr. 1420/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1420/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1422/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1422/2012 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, Medium Term Notes printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 1422/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

 • Ordinul nr. 1423/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 • Ordinul nr. 143/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 143/2012 pentru aprobarea unor licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 143/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 143/2012 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1435/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1435/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1436/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 144/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 144/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar

 • Ordinul nr. 144/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative

 • Ordinul nr. 144/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 144/2012 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1444/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1444/2012 privind publicarea Rezoluţiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Ordinul nr. 1448/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1448/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 1449/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

 • Ordinul nr. 145/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 145/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

 • Ordinul nr. 145/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 145/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.414/2011

 • Ordinul nr. 1457/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1457/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1457/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1457/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Sadu, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 1458/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1458/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1460/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordinul nr. 1461/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1461/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Ordinul nr. 1461/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1461/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 • Ordinul nr. 1468/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1468/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 147/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 147/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1479/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1479/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 148/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 148/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 148/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Ordinul nr. 148/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 148/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Transport (POS-T) 2007-2013

 • Ordinul nr. 148/2012, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012

 • Ordinul nr. 1482/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1482/2012 privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi

 • Ordinul nr. 1485/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

 • Ordinul nr. 1487/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1487/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1489/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1489/2012 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 149/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 149/2012 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 149/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine

 • Ordinul nr. 149/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 149/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 1493/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1493/2011 privind desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 • Ordinul nr. 1499/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1499/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 15/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 • Ordinul nr. 15/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 15/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea people to people pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 15/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 15/2012 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional

 • Ordinul nr. 15/2012, Secretariatul de Stat pentru Culte

  Ordinul nr. 15/2012 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente

 • Ordinul nr. 15/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 15/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Ordinul nr. 150/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 150/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Ordinul nr. 150/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 150/2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 1501/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din cadrul axei prioritare 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1509/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1509/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş pe anul 2011

 • Ordinul nr. 1519/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

 • Ordinul nr. 1520/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1520/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 1522/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1522/2012 privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

 • Ordinul nr. 1523/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1523/2012 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 136/2012 privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de evaluare şi de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor anuale care conţin informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor şi biolichidelor

 • Ordinul nr. 1525/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 1529/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

 • Ordinul nr. 1529/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1529/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974, indicativ GE 055-2012

 • Ordinul nr. 1530/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1530/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor, indicativ CR 0-2012

 • Ordinul nr. 1530/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1530/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere – volumul III Sisteme de comunicaţii, partea I – Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II – Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012

 • Ordinul nr. 1532/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

 • Ordinul nr. 1533/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1533/2012 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 1539/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1539/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor RACR-AD-PETH, ediţia 2/2012

 • Ordinul nr. 154/2012, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 154/2012 pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 • Ordinul nr. 154/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 154/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1542/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1542/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1543/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

 • Ordinul nr. 1548/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1548/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

 • Ordinul nr. 155/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 155/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1559/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1559/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.202(62) şi MEPC.203(62) ale Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 • Ordinul nr. 156/2012, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 156/2012 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 • Ordinul nr. 156/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1560/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1560/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală

 • Ordinul nr. 157/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere

 • Ordinul nr. 1571/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 • Ordinul nr. 1584/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1584/2012 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române

 • Ordinul nr. 1585/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1585/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1589/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1589/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006

 • Ordinul nr. 159/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 159/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1590/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1590/2012 pentru modificarea şi completarea Părţii a 3-a – Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005

 • Ordinul nr. 16/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 16/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

 • Ordinul nr. 16/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2012 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie

 • Ordinul nr. 16/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 16/2012 privind publicarea Programului de colaborare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene pentru anii 2010-2013, semnat la Tunis la 2 noiembrie 2010

 • Ordinul nr. 16/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 16/2012 privind misiunile de urmărire, inspectare şi reţinere a navelor sau ambarcaţiunilor suspecte, executate de navele militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale