20 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 128/2012, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 128/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Ordinul nr. 128/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 128/2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 • Ordinul nr. 128/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 128/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1284/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1284/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 1284/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

 • Ordinul nr. 1286/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

 • Ordinul nr. 1286/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare

 • Ordinul nr. 129/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 129/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1291/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1291/2012 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.317(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 • Ordinul nr. 1291/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1291/2012 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012

 • Ordinul nr. 1292/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1292/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.320(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 • Ordinul nr. 1292/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1292/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto

 • Ordinul nr. 1293/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1293/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare

 • Ordinul nr. 1293/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1293/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Hidroserv Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1293/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1293/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (anexa V revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.201(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 • Ordinul nr. 1294/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1294/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1294/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

 • Ordinul nr. 1297/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 1298/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1298/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 13/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

 • Ordinul nr. 13/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 13/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 13/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Ordinul nr. 13/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2012 privind modificarea art. 35 din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008

 • Ordinul nr. 13/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 13/2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora

 • Ordinul nr. 130/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 130/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea people to people pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 130/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 130/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 1302/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1302/2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România

 • Ordinul nr. 1302/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 • Ordinul nr. 1303/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1303/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 • Ordinul nr. 1305/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 1308/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România

 • Ordinul nr. 1309/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale

 • Ordinul nr. 131/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 131/2012 privind aplicarea la nivelul municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordinul nr. 131/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 131/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 131/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 131/2012 pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul axei prioritare Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1316/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1316/2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

 • Ordinul nr. 1318/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1318/2012 pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1318/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1318/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 1319/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1319/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 132/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Ordinul nr. 132/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 132/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1320/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1320/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1321/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1321/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1322/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi

 • Ordinul nr. 1322/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1322/2012 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Oradea

 • Ordinul nr. 1328/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1328/2012 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia

 • Ordinul nr. 1329/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1329/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 133/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 133/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 • Ordinul nr. 133/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 133/2012 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Ordinul nr. 133/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 133/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

 • Ordinul nr. 1330/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1330/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 1330/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1330/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 1331/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1331/2012 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

 • Ordinul nr. 1331/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1331/2012 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 1333/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1333/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică Opcom – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1334/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1334/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

 • Ordinul nr. 1339/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1339/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 134/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 134/2012 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2012, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 134/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 134/2012 privind înfiinţarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucureşti la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti şi reclasificarea spaţiului aerian în conformitate cu modificările survenite

 • Ordinul nr. 1341/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

 • Ordinul nr. 1350/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1350/2012 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 1351/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 • Ordinul nr. 1351/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1351/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1352/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1352/2012 privind aprobarea Normativului feroviar Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate

 • Ordinul nr. 1352/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1352/2012 privind stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Direcţia verificări fiscale

 • Ordinul nr. 1355/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 • Ordinul nr. 1358/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1358/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România

 • Ordinul nr. 1359/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1359/2012 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011

 • Ordinul nr. 136/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 136/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 136/2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

 • Ordinul nr. 136/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 136/2012 privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de evaluare şi de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor anuale care conţin informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor şi biolichidelor

 • Ordinul nr. 136/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 136/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 1363/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1363/2012 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă

 • Ordinul nr. 1364/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1364/2012 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând Societăţii Comerciale A.S.P.L. Sulina – S.R.L.

 • Ordinul nr. 137/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale Eurobusiness Parc Oradea – S.R.L.

 • Ordinul nr. 137/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 137/2012 pentru completarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009

 • Ordinul nr. 1370/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1370/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1375/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1375/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

 • Ordinul nr. 1377/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1377/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1377/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1377/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Uzina Mecanică Bucureşti – S.A. – filială a Companiei Naţionale Romarm – S.A.

 • Ordinul nr. 138/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 138/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 • Ordinul nr. 138/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 138/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordinul nr. 138/2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 138/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENĂ

 • Ordinul nr. 138/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 138/2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

 • Ordinul nr. 1389/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1389/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1390/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1390/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1391/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1391/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1392/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1392/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Ordinul nr. 1395/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1395/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 • Ordinul nr. 14/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 14/2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 • Ordinul nr. 14/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 14/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 14/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 14/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 14/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 14/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 14/2012 pentru modificarea Procedurii operaţionale Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010

 • Ordinul nr. 140/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 140/2012 pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente pe timpul situaţiei de urgenţă

 • Ordinul nr. 140/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 140/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere

 • Ordinul nr. 1400/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 • Ordinul nr. 1403/2012, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 1403/2012 pentru aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome RASIROM

 • Ordinul nr. 1404/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1404/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1405/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1405/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii