20 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1136/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1136/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa

 • Ordinul nr. 1139/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1139/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 114/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 114/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Ordinul nr. 1140/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1140/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1141/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1141/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1145/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1145/2012 pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspecţiei şi controlului în transporturile rutiere

 • Ordinul nr. 115/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 115/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari, indicativ NP 126:2010

 • Ordinul nr. 115/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 115/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 115/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Ordinul nr. 1151/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1151/2012 pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 1152/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1152/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordinul nr. 1152/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1152/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează omologarea şi verificarea periodică a ambalajelor şi recipientelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a suprastructurilor montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului mărfurilor periculoase

 • Ordinul nr. 1155/2012, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 1155/2012 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

 • Ordinul nr. 1156/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1156/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 1158/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1158/2012 privind înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 116/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 116/2012 privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 116/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 116/2012 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 116/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 116/2012 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

 • Ordinul nr. 116/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 116/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 116/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 116/2012 pentru aprobarea unor licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 1163/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1163/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2012

 • Ordinul nr. 1164/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1164/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordinul nr. 1165/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1165/2012 privind aprobarea criteriilor de prioritate pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţiile cu capacitate saturată, precum şi pentru asigurarea transparenţei

 • Ordinul nr. 1166/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1166/2012 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, şi desemnarea intermediarilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 1169/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 117/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 117/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1172/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1172/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1173/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1173/2012 pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordinul nr. 1173/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1173/2012 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.198(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 • Ordinul nr. 1174/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1174/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 1175/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1175/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1179/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 118/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 118/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004

 • Ordinul nr. 118/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 118/2012 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru fapte săvârşite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu

 • Ordinul nr. 118/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 118/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 118/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 118/2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 77/2012

 • Ordinul nr. 1180/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1180/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 1180/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Haţeg – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1181/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1182/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1182/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Hidroserv Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1183/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1183/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş – S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1184/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1184/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică Opcom – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1185/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1185/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – Icemenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1185/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1185/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 • Ordinul nr. 119/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică

 • Ordinul nr. 119/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 119/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 119/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 119/2012 pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană privind realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1190/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1190/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 • Ordinul nr. 1193/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1193/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Oltchim – S.A.

 • Ordinul nr. 1194/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 • Ordinul nr. 12/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 12/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

 • Ordinul nr. 12/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 12/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA – S.A.

 • Ordinul nr. 12/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2012 pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare

 • Ordinul nr. 12/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 12/2012 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 12/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2012 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 • Ordinul nr. 120/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 120/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 120/2012 privind procedura comună de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 120/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 120/2012 privind procedura comună de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1202/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1202/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1203/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1203/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1204/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1204/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1205/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1205/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Curtea de Argeş – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1206/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1206/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1206/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1206/2012 privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EUROPEAN BOND COMPANY – E.B.C. IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 121/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 121/2012 pentru completarea şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale privind delegarea către secretarii de stat a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

 • Ordinul nr. 121/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 121/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1215/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1215/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 1217/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1217/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 122/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 122/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1220/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1220/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIŢA – S.A. Piatra-Neamţ filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1226/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 • Ordinul nr. 123/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 123/2012 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009

 • Ordinul nr. 1235/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1235/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 124/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

 • Ordinul nr. 1243/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1243/2012 privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 1243/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1243/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei

 • Ordinul nr. 1246/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală

 • Ordinul nr. 1248/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 • Ordinul nr. 125/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 125/2012 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

 • Ordinul nr. 125/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 125/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Ordinul nr. 125/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 125/2012 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 125/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 125/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

 • Ordinul nr. 1250/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1250/2012 privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 • Ordinul nr. 1253/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1253/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

 • Ordinul nr. 1254/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1254/2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 • Ordinul nr. 1255/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1255/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 • Ordinul nr. 126/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 126/2012 privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum

 • Ordinul nr. 126/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 126/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1264/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1264/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 • Ordinul nr. 1266/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1266/2012 privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice

 • Ordinul nr. 1266/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1266/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1268/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 1269/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1269/2012 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul

 • Ordinul nr. 127/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 127/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Ordinul nr. 127/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 127/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 294/2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale Allianso Business Park – S.R.L.

 • Ordinul nr. 127/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 127/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1272/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1272/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012

 • Ordinul nr. 1273/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1273/2012 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2012

 • Ordinul nr. 1273/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1273/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere – volumul IV Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii, ediţia 1/2012

 • Ordinul nr. 1276/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1276/2012 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale