19 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 820/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 820/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012

 • Ordinul nr. 821/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 821/2012 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2012

 • Ordinul nr. 821/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 821/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 • Ordinul nr. 823/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 823/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu

 • Ordinul nr. 829/2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 829/2012 privind stabilirea taxei de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în anul 2012

 • Ordinul nr. 83/2012, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011

 • Ordinul nr. 83/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

 • Ordinul nr. 84/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 84/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2012 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 84/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 84/2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România

 • Ordinul nr. 84/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 84/2012 privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul IX contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

 • Ordinul nr. 842/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 842/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi retragerea desemnării şi notificării Societăţii Comerciale SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 843/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 843/2012 privind desemnarea Laboratorului de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente – LII, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări pentru produse pentru construcţii

 • Ordinul nr. 844/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 844/2012 pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 845/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 845/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale CERTIND – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 846/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 846/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.577/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 847/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 847/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 • Ordinul nr. 85/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 85/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 851/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordinul nr. 852/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 852/2012 privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Ordinul nr. 858/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 858/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 • Ordinul nr. 862/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 862/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Ordinul nr. 868/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 868/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 • Ordinul nr. 869/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 869/2012 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 • Ordinul nr. 87/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 87/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 • Ordinul nr. 87/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 87/2008 pentru aprobarea R.G.-2, Regulamentul serviciului interior

 • Ordinul nr. 87/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 87/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 • Ordinul nr. 873/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor

 • Ordinul nr. 874/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

 • Ordinul nr. 877/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 877/2012 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 878/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

 • Ordinul nr. 879/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

 • Ordinul nr. 88/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 88/2012 privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2012

 • Ordinul nr. 88/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

 • Ordinul nr. 880/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 880/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Transport (POS-T) 2007-2013

 • Ordinul nr. 880/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 881/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

 • Ordinul nr. 882/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

 • Ordinul nr. 882/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 882/2012 pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 882/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 882/2012 pentru aprobarea Normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare

 • Ordinul nr. 883/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 883/2012 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P., India

 • Ordinul nr. 887/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 887/2012 pentru acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială Avicena Profertis – S.R.L. pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi/sau transplant de celule de origine umană în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 888/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 888/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

 • Ordinul nr. 89/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 89/2012 privind arborarea drapelului României în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 89/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 89/2012 pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009

 • Ordinul nr. 891/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale şi 620 Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 891/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 891/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MOTECO SCONT IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 892/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 892/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 892/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi 209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 • Ordinul nr. 894/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 894/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 896/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 896/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 897/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 897/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

 • Ordinul nr. 899/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 899/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 9/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări

 • Ordinul nr. 9/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 9/2012 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 • Ordinul nr. 9/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 9/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 9/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 9/2012 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 90/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 90/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012

 • Ordinul nr. 908/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 908/2012 privind modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005

 • Ordinul nr. 909/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 909/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 913/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 913/2012 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 • Ordinul nr. 914/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 914/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Ordinul nr. 914/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 914/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Ordinul nr. 917/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 917/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012

 • Ordinul nr. 918/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 918/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 919/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 919/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă CFR Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 92/2012, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 92/2012 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor Şcolii de Vară Revoluţia Română din Decembrie 1989

 • Ordinul nr. 92/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate

 • Ordinul nr. 929/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 929/2012 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 93/2012, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 93/2012 privind participarea la activităţile Şcolii de Vară Revoluţia Română din Decembrie 1989

 • Ordinul nr. 93/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 93/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 179/2011 privind stabilirea taxelor de viză anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 93/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 93/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

 • Ordinul nr. 93/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 93/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 930/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 930/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 94/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 94/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

 • Ordinul nr. 94/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 94/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 940/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 940/2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011

 • Ordinul nr. 941/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 941/2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010

 • Ordinul nr. 943/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 943/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Lunca Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Ordinul nr. 945/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 945/2012 pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

 • Ordinul nr. 949/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 95/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 95/2012 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 950/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 950/2012 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 25 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 952/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 952/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 96/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 96/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

 • Ordinul nr. 965/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 965/2012 privind stabilirea nivelului unor comisioane de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului Prima casă, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 97/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 97/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

 • Ordinul nr. 97/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 97/2012 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009

 • Ordinul nr. 972/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 972/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012

 • Ordinul nr. 975/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 98/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 98/2012 privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 98/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 98/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 98/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 98/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 981/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 981/2012 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Ordinul nr. 983/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 983/2012 privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 • Ordinul nr. 988/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 988/2012 privind aprobarea derogării de la măsurile de protecţie pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural

 • Ordinul nr. 99/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 99/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România

 • Ordinul nr. 99/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 99/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 99/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 99/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 • Ordinul nr. 99/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 99/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 99/2012, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 99/2012 privind completarea anexei nr. 2 la Protocolul încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobat prin Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nr. 75/2012