23 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 6555/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6555/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

 • Ordinul nr. 6560/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

 • Ordinul nr. 6573/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6573/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 • Ordinul nr. 6575/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, şi a Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

 • Ordinul nr. 66/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 66/2012 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş

 • Ordinul nr. 66/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 66/2012 pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006

 • Ordinul nr. 66/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare

 • Ordinul nr. 663/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 663/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 • Ordinul nr. 664/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 6687/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6687/2011 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Ordinul nr. 67/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 67/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 67/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 67/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 67/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 67/2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare

 • Ordinul nr. 672/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 672/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 673/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 673/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 674/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 675/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 675/2012 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al unui strung carusel cu portal deplasabil SC 60/80-DY-CNC-F02 către firma Larsen & Toubro LTD. Hazira Manufacturing Complex, Dist. Suret, Gujarat, India

 • Ordinul nr. 678/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 678/2012 privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ULPIA TRAIANA LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 679/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 679/2012 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ITALO ROMENA LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 68/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 68/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 • Ordinul nr. 68/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 68/2012 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice

 • Ordinul nr. 680/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 680/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale SUEDLEASING ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 680/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 680/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 681/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 681/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 683/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 683/2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă, indicativ ST 009-2011

 • Ordinul nr. 684/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 684/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 69/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental, ediţia 1/2011

 • Ordinul nr. 69/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 69/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională

 • Ordinul nr. 699/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 699/2012 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012

 • Ordinul nr. 7/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 7/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008

 • Ordinul nr. 7/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 7/2012 pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule

 • Ordinul nr. 7/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 7/2012 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.59/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mentenanţa tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol

 • Ordinul nr. 7/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 7/2012 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2012 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

 • Ordinul nr. 7/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2011

 • Ordinul nr. 70/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 70/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 70/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS Serviciile de trafic aerian, ediţia a 2-a

 • Ordinul nr. 70/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 70/2012 pentru abrogarea art. 16 alin. (3) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 70/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 70/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 700/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 701/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 701/2012 privind aplicarea la nivelul municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordinul nr. 710/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 710/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

 • Ordinul nr. 712/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 714/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

 • Ordinul nr. 72/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 72/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 72/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 72/2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 72/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 72/2012 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 7230/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 7230/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 729/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 729/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 73/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 73/2012 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor a Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Ordinul nr. 73/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 73/2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010

 • Ordinul nr. 730/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 730/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LEON CARS LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 730/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 730/2012 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 731/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 731/2012 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 74/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

 • Ordinul nr. 74/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice

 • Ordinul nr. 7437/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 7437/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Ordinul nr. 744/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 746/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 746/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 747/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 747/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordinul nr. 747/2012, Camera Deputaţilor

  Ordinul nr. 747/2012 privind abrogarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

 • Ordinul nr. 748/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 748/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 • Ordinul nr. 75/2012, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 75/2012 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 75/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 75/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 75/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 75/2012 privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific

 • Ordinul nr. 75/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 75/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum şi aprovizionarea cu acestea în formă brută

 • Ordinul nr. 750/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 750/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 31 de unităţi administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 753/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 753/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.576/2008 privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru operaţiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate

 • Ordinul nr. 755/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 755/2012 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

 • Ordinul nr. 76/2012, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 • Ordinul nr. 76/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 76/2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 76/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 76/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 • Ordinul nr. 761/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 761/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

 • Ordinul nr. 761/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 761/2012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

 • Ordinul nr. 762/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 762/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora

 • Ordinul nr. 763/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 763/2012 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 767/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 767/2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 770/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 770/2012 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 • Ordinul nr. 772/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 772/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 774/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 774/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012

 • Ordinul nr. 777/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 777/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 78/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 78/2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 782/2012, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 782/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Ordinul nr. 785/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 785/2012 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Ordinul nr. 793/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 793/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Ordinul nr. 793/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Ordinul nr. 794/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

 • Ordinul nr. 799/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Ordinul nr. 8/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 8/2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de oferte – Runda nr. 76/2012

 • Ordinul nr. 8/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 8/2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare şi echipamente şi servicii pentru iluminatul public, prin licitaţie publică, pe bază de criterii de eficienţă energetică

 • Ordinul nr. 8/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 8/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011

 • Ordinul nr. 80/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 80/2012 privind organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a Comisiei teritoriale de coordonare în garnizoana Bucureşti a programelor de construire a locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, precum şi pentru personalul civil din armată şi a Comisiei teritoriale de coordonare în garnizoana Cluj-Napoca a programelor de construire a locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, precum şi pentru personalul civil din armată

 • Ordinul nr. 80/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 80/2012 privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilităţii, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970

 • Ordinul nr. 801/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 801/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

 • Ordinul nr. 805/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 805/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 809/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Ordinul nr. 81/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 81/2012 privind stabilirea locului de desfăşurare a ceremoniilor publice organizate în data de 29 iulie 2012, cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României

 • Ordinul nr. 81/2012, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 81/2012 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 81/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 81/2012 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 814/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 814/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică