25 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

 • Ordinul nr. 1/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 1/2012 privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii

 • Ordinul nr. 1/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1/2012 pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere şi a modelului buletinului de analiză a seminţelor

 • Ordinul nr. 1/2012, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 1/2012 pentru aprobarea condiţiilor tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise, a procedurii de depozitare şi păstrare a substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării şi a formularelor proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011

 • Ordinul nr. 1/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2012 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităţi de analiză a stabilităţii financiare, aplicabile instituţiilor de credit

 • Ordinul nr. 1/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Ordinul nr. 1/2012 privind procedura de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 10/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 10/2012 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

 • Ordinul nr. 10/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 10/2012 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 10/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 10/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare

 • Ordinul nr. 10/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 100/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 100/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 • Ordinul nr. 1007/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1007/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1008/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1008/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1008/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime

 • Ordinul nr. 1009/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1009/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 101/2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 101/2012 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.023 (2011) referitoare la situaţia din Somalia şi litigiul privind graniţa dintre Djibouti şi Eritreea

 • Ordinul nr. 101/2012, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 101/2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei

 • Ordinul nr. 101/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 101/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă

 • Ordinul nr. 1011/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1011/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 1016/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1016/2012 privind prohibiţia pescuitului în anul 2012

 • Ordinul nr. 1019/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1019/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 102/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 102/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale Societatea de Certificare ICECON CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 102/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1022/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1022/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordinul nr. 1022/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1022/2012 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012

 • Ordinul nr. 1023/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1023/2012 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1024/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1024/2011 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 976/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 1025/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1025/2011 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2011

 • Ordinul nr. 1025/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1025/2012 privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006

 • Ordinul nr. 1026/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1026/2012 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 • Ordinul nr. 103/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 103/2012 privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a cuantumului tarifelor de autorizare şi evaluare

 • Ordinul nr. 103/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 103/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1032/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă

 • Ordinul nr. 1033/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1033/2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finanţate din fonduri publice

 • Ordinul nr. 1034/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1034/2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

 • Ordinul nr. 1035/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1035/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1037/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1037/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1038/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1038/2011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional

 • Ordinul nr. 1038/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1038/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 • Ordinul nr. 1039/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1039/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012

 • Ordinul nr. 104/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 104/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1044/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

 • Ordinul nr. 1045/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Ordinul nr. 1046/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1046/2012 privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Compania Aeriană SYRIAN ARAB AIRLINES prin reprezentanţa SYRIAN AIR

 • Ordinul nr. 1047/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 1047/2011 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”

 • Ordinul nr. 1050/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă

 • Ordinul nr. 1058/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 1058/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din cadrul axei prioritare 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1062/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 1062/2011 privind desemnarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare şi control, organism de analiză, evaluare şi intervenţie în domeniul securităţii cibernetice

 • Ordinul nr. 1063/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1063/2012 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1065/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1065/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 1067/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1067/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 • Ordinul nr. 1068/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1068/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010

 • Ordinul nr. 107/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012

 • Ordinul nr. 107/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 107/2012 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

 • Ordinul nr. 1071/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1071/2012 de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi

 • Ordinul nr. 1072/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1072/2012 privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile

 • Ordinul nr. 1072/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1072/2012 de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 1075/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1075/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Ordinul nr. 1076/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Ordinul nr. 1077/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1077/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 • Ordinul nr. 108/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 108/2012, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 108/2012 pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate – INFOSEC 13

 • Ordinul nr. 1081/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1081/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1085/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Ordinul nr. 1087/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1087/2012 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011

 • Ordinul nr. 1089/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1089/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1089/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian

 • Ordinul nr. 1089/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 1089/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Ordinul nr. 109/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 109/2011 pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

 • Ordinul nr. 109/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 109/2012 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009

 • Ordinul nr. 1092/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1092/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 1095/2012, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1095/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, judeţul Gorj

 • Ordinul nr. 1098/2012, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 1098/2012 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială

 • Ordinul nr. 11/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 11/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

 • Ordinul nr. 11/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 11/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 11/2012, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 11/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

 • Ordinul nr. 11/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 11/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA – S.A.

 • Ordinul nr. 11/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 11/2012 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 • Ordinul nr. 110/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 110/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 110/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 110/2012 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3/2012

 • Ordinul nr. 110/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 110/2012 pentru modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 110/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 110/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 • Ordinul nr. 1100/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

 • Ordinul nr. 1107/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale

 • Ordinul nr. 1107/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1107/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

 • Ordinul nr. 1108/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1108/2012 privind modificarea lit. c) a art. 3 din Metodologia de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 649/2008

 • Ordinul nr. 111/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 111/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1110/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1110/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11

 • Ordinul nr. 1112/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1112/2012 privind publicarea acceptării Codului internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP 2010), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.307(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010

 • Ordinul nr. 1115/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1115/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 81/2012 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 1116/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1116/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MIT MOTORS INTERNATIONAL LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1116/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1116/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 1118/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1118/2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

 • Ordinul nr. 1119/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1119/2012 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

 • Ordinul nr. 112/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 112/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Ordinul nr. 1120/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1120/2012 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi a Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006

 • Ordinul nr. 1126/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 1126/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1129/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1129/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale Rosoos Frigotehnic – S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Ordinul nr. 113/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 113/2012 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009

 • Ordinul nr. 1135/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1135/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă