23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 702/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 703/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

 • Hotărârea nr. 704/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 705/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 706/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2012 privind alocarea temporară, pentru trimestrul al III-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 707/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

 • Hotărârea nr. 708/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2012 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 709/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 februarie 2012 şi la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Hotărârea nr. 71/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru municipiul Mangalia, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 710/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2012 privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 711/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011 şi 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002

 • Hotărârea nr. 712/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului Pasaj rutier Filimon Sârbu situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 713/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 714/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi extindere centrul de îngrijire şi asistenţă Câţcău, judeţul Cluj din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 715/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2012 privind modificarea denumirii şi a datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 716/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2012 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 717/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

 • Hotărârea nr. 718/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

 • Hotărârea nr. 719/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 72/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 720/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2012 pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 721/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2012 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 722/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2012 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0705 Târgovişte, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 723/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2012 privind aprobarea Protocolului de implementare dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

 • Hotărârea nr. 724/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 725/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 18 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2012 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 • Hotărârea nr. 726/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 728/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 683/2012 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 729/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2012 privind trecerea unui drum forestier din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Gârda de Sus şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârda de Sus, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 73/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2012-2015

 • Hotărârea nr. 730/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 731/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 732/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 733/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 734/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 735/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 736/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 737/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 738/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 739/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 74/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015

 • Hotărârea nr. 74/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 74/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 740/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 741/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 742/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 743/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie ROMAVIA, regie aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 744/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 745/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 746/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 747/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Băiţa – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 748/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 749/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe

 • Hotărârea nr. 75/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 750/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

 • Hotărârea nr. 751/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

 • Hotărârea nr. 752/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 753/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 754/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2012 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 755/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 756/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2012 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 757/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2012 privind aprobarea stemei comunei Şotânga, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 758/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2012 privind aprobarea stemei comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 759/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2012 privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 76/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru oraşul Horezu, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 760/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 761/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 762/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru decontarea cheltuielilor necesare înlăturării stării de risc cauzate de situaţia hidrologică critică actuală prin executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice

 • Hotărârea nr. 763/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 764/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială COMALEX – S.A. Alexandria

 • Hotărârea nr. 765/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială I.C.T.C.M. – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 766/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor societăţi comerciale la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului

 • Hotărârea nr. 767/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CASSTIL – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 768/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 769/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Hotărârea nr. 77/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 77/2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 77/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan

 • Hotărârea nr. 770/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 771/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Cupru Min- S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 772/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART – S.A. Brăila

 • Hotărârea nr. 773/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială IOR – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 774/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 775/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 776/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială IAR – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 777/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 778/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Horticola – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 78/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe

 • Hotărârea nr. 780/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale Societăţii Comerciale MAMAIA – S.A., Societăţii Comerciale LITORAL – S.A. şi Societăţii Comerciale NEPTUN-OLIMP – S.A. la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni majoritare în numele statului

 • Hotărârea nr. 781/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2012 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate

 • Hotărârea nr. 781/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 782/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Construcţii Aeronautice – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 783/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Oltchim – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 784/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Animafilm – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 785/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Sahia Film – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 786/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Româniafilm, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 787/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 788/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială INAR – S.A. Braşov

 • Hotărârea nr. 789/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 79/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2012 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, Guvernului Republicii Bulgaria

 • Hotărârea nr. 790/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA – S.A. Călăraşi

 • Hotărârea nr. 791/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale CYPRINUS – S.A. Vaslui