17 Ianuarie, 2020
 • Ordinul nr. 166/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 166/2011 privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1662/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1662/2011 pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia

 • Ordinul nr. 168/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 168/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Ordinul nr. 168/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 168/2011 privind extinderea activităţii Secţiei consulare a Ambasadei României în Irak în localitatea Erbil

 • Ordinul nr. 1682/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1682/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1688/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1688/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011

 • Ordinul nr. 169/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 169/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 169/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 169/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

 • Ordinul nr. 1699/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1699/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 17/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 17/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 17/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 17/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008

 • Ordinul nr. 17/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Ordinul nr. 17/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2011 pentru modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

 • Ordinul nr. 17/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 17/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 170/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 170/2011 privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice

 • Ordinul nr. 1716/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1716/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 257/2011 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1718/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1719/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 1719/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1719/2011 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale CERTROM – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 172/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 172/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 172/2011, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 172/2011 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 1723/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1723/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 1726/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1726/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

 • Ordinul nr. 173/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 173/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 173/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 173/2011 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.128/2010

 • Ordinul nr. 173/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Ordinul nr. 1730/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1730/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti

 • Ordinul nr. 1736/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 • Ordinul nr. 1739/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1739/2010 privind aprobarea Procedurii de suspendare a dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale a persoanelor adulte cu handicap, în situaţia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale

 • Ordinul nr. 1739/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1739/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative

 • Ordinul nr. 174/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 174/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 • Ordinul nr. 174/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 174/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1748/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1748/2010 pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 668/2008

 • Ordinul nr. 1749/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1749/2011 privind modificarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010

 • Ordinul nr. 175/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 175/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 • Ordinul nr. 1752/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 • Ordinul nr. 1753/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1753/2010 pentru modificarea anexelor nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1755/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1755/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1759/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1759/2010 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 176/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 176/2011 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia

 • Ordinul nr. 1762/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 1763/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1763/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

 • Ordinul nr. 1765/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1765/2011 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale

 • Ordinul nr. 177/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1775/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1775/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1776/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1776/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1777/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1777/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 178/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 178/2011 privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 178/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 178/2011 privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011, tranşa a II-a, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Ordinul nr. 1786/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1786/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia

 • Ordinul nr. 1787/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1787/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială

 • Ordinul nr. 1788/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1788/2011 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 1788/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1788/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

 • Ordinul nr. 179/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 179/2011 privind stabilirea taxelor de viză anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 179/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 179/2011 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 1793/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1793/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 18/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2011 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 18/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 18/2011 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

 • Ordinul nr. 18/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 18/2011 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 18/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 18/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Ordinul nr. 18/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 18/2011 pentru modificarea unor acte normative privind calculul coeficientului de lichiditate al asigurătorilor

 • Ordinul nr. 180/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 180/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Alimentaţie

 • Ordinul nr. 180/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

 • Ordinul nr. 180/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii

 • Ordinul nr. 1801/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

 • Ordinul nr. 1801/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare

 • Ordinul nr. 1804/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1804/2011 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Ordinul nr. 1805/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1805/2011 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1.500 milioane euro, cu o scadenţă de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 181/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 181/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control

 • Ordinul nr. 181/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 181/2011 privind aprobarea tarifelor pentru analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

 • Ordinul nr. 1817/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1817/2011 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 182/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 182/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

 • Ordinul nr. 182/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

 • Ordinul nr. 182/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 182/2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007

 • Ordinul nr. 182/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 182/2011 privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 • Ordinul nr. 1820/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1820/2011 privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 1823/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discount şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011

 • Ordinul nr. 1825/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1825/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009

 • Ordinul nr. 183/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 183/2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere

 • Ordinul nr. 183/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 1832/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1832/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

 • Ordinul nr. 1836/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1836/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice

 • Ordinul nr. 1836/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1836/2011 privind completarea art. 26 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.730/2011

 • Ordinul nr. 1836/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1836/2011 privind aprobarea tranzacţiei inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu Medium Term Notes prin emisiunea de obligaţiuni denominată în euro pe pieţele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 185/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 185/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1851/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1851/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

 • Ordinul nr. 1852/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1852/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi – S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Deva – S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1853/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1853/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale – filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1853/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

 • Ordinul nr. 1854/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1854/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1855/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1855/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1855/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1855/2011 privind publicarea Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2011

 • Ordinul nr. 18553/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 18553/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 1856/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1856/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de distribuţie ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1857/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1857/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de furnizare ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1858/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1858/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 186/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 186/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi a anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 186/2011, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Ordinul nr. 186/2011 privind aprobarea obligaţiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate